Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie na Ústave zemských zdrojov
Fakulty BERG, TU
v Košiciach
organizuje
IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

RESpect 2017

 ktorá sa bude konať
29. – 31. marca 2017 v rekreačnom zariadení ÚVZ Herľany (mapa)
Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty BERG

prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie v sekciách:

Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike
Energetický manažment
Smart Buildings a OZE

CIELE A OBSAHOVÁ NÁPLŇ KONFERENCIE
V poslednom období zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore energie. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

ROKOVACÍ JAZYK
slovenský, český, anglický

KONTAKT
Prípravný výbor konferencie RESpect
e-mail: peter.taus@tuke.sk
e-mail: marcela.tausova@tuke.sk
e-mail: jan.kosco@tuke.sk
e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika
tel:  +421 55 602 2840

ÚČASTNÍCKY POPLATOK – 150,- €/osoba
V prípade záujmu o publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku BEZ ÚČASTI na konferencii je potrebné uhradiť manipulačný poplatok 50,- €
V cene je zahrnutá strava, organizačné náklady, publikovanie príspevkov v recenzovanom zborníku + CD s prednáškami, spoločenský večer

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez registračný formulár spolu so stručným abstraktom (max. 150 slov), zahrňujúcim názov príspevku v slovenskom (českom) a anglickom jazyku, mená a adresy autorov. Prednášky a prezentácie budú publikované v  recenzovanom zborníku v tlačenej i elektronickej podobe.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (otvorí sa nové okno prehliadača)
Podmienkou je uhradenie vložného v termíne do 28. februára 2017.

UBYTOVANIE
Počas konferencie bude pre účastníkov zabezpečené ubytovanie v Hoteli Gejzír ÚVZ Herľany. Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci konferencie s odvolaním sa na konferenciu RESpect 2017.

UVZ Herľany
Vedúca: Marta Sabadková
Telefón: + 421 55 696 4125
Mobil: 0905 811 097
E-mail: Marta.Sabadkova@tuke.sk

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Vyplnenie registračného formulára uskutočnite najneskôr do 28. februára 2017.
(Vzhľadom k obmedzenej kapacite strediska Vám odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr.)
Zaslanie príspevkov podľa pokynov do 15. marca 2017.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Pozvánka RESpect 2017
Šablóna príspevku (anglická verzia)
Šablóna príspevku (slovenská verzia)

Príspevky je možné zasielať v anglickej alebo slovenskej verzii.

BANKOVÉ SPOJENIE
Adresa banky:         
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:                         SK07 8180 0000 0070 0015 1425
VS:                             29032017
KS:                             0308
ŠS:                             menopriezvisko (bez diakritiky) účastníka

V prípade neúčasti sa vložné nevracia.

Predošlé ročníky
6. ročník konferencie sa konal v atraktívnom prostredí Tokajských viníc, priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si účastníci mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia FV systému aj na netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

Ostatný, 8. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v „tieni“ frekventovaných a vychýrených turistických miest, v pohorí Galmus.V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina s moderným relaxačno-športovým centrom PoračPark.Účastníci konferencie sa venovali slnečnej energii – výrobe a uskladneniu elektrickej i tepelnej energie, ale aj najnovším trendom v oblasti výroby využívania biomasových palív, či geotermálnej energii a jej potenciálu na Slovensku.O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo pri ochutnávke kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo v stredisku na grile.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc., prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.,
prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD., prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,
doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD., doc. Ing. Petr BAČA, PhD.,
doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD., doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.,
doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD., doc. Ing. Peter Tauš, PhD., doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Ing. Ján Koščo, PhD.
Ing. Martin Beer, PhD.

Na Vašu účasť, prínosné informácie a príjemnú spoločnosť sa teší

Organizačný výbor konferencie RESpect 2017

Sponzor konferencie