Slovak version – English version

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie na Ústave zemských zdrojov
Fakulty BERG, TU
v Košiciach
organizuje
X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

RESpect 2018

 ktorá sa bude konať
4. – 6. apríla 2018

 Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina (mapa)

Konferencia sa koná pod záštitou

predsedu Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislava TRNKU
a
dekana Fakulty BERG
prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.

s podporou partnerov konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie v sekciách:

Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Transfér technológií a vedomostí
Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
Energetický manažment
Smart Buildings a OZE

Vedecký výbor konferencie
prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD., prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,
prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD., doc. Ing. Petr BAČA, PhD., doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.,  doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD., doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD., doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD., doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD., doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD., Ing. Pavel Šimon, CSc.

Organizačný výbor konferencie
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD.
Ing. Ján Koščo, PhD.
Ing. Martin Beer, PhD.

CIELE A OBSAHOVÁ NÁPLŇ KONFERENCIE
V poslednom období zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore energie. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

ROKOVACÍ JAZYK
slovenský, český, anglický

KONTAKT
Prípravný výbor konferencie RESpect
e-mail: peter.taus@tuke.sk
e-mail: marcela.tausova@tuke.sk
e-mail: jan.kosco@tuke.sk
e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika
tel:  +421 55 602 2840, 3115

ÚČASTNÍCKY POPLATOK – 150,- €/osoba
V prípade záujmu o publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku BEZ ÚČASTI na konferencii je potrebné uhradiť manipulačný poplatok 50,- €
V cene je zahrnutá strava, organizačné náklady, zborník, publikovanie príspevkov v  recenzovanom zborníku + CD s prednáškami, večerný raut, exkurzia.

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez registračný formulár spolu so stručným abstraktom (max. 150 slov), zahrňujúcim názov príspevku v slovenskom (českom) a anglickom jazyku spolu s menami a adresami autorov. Prednášky a prezentácie budú publikované v  recenzovanom zborníku v tlačenej i elektronickej podobe.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (otvorí sa nové okno prehliadača)

Podmienkou je uhradenie vložného v termíne do 28. februára 2018

UBYTOVANIE
Počas konferencie bude pre účastníkov zabezpečené ubytovanie v hoteli alebo zrubových chatkách zariadenia Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina. Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci konferencie s odvolaním sa na konferenciu RESpect 2018.

Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina
Poráčska dolina
053 23 Poráč
Slovenská Republika
+421 905 794 705, +421 53 42 98 797
poracpark@poracpark.sk

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Vyplnenie registračného formulára uskutočnite najneskôr do 28. februára 2018.
(Vzhľadom k obmedzenej kapacite strediska Vám odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr.)

Zaslanie príspevkov podľa pokynov do 15. marca 2018.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Pozvánka RESpect 2018
Šablóna abstraktu
Šablóna príspevku (anglická verzia)
Šablóna príspevku (slovenská verzia)

Príspevky je možné zasielať v anglickej alebo slovenskej verzii.

BANKOVÉ SPOJENIE:
Príjemca: Občianske združenie RESpect KE, Park Komenského 19, 042 00 Košice
Adresa banky: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8909000000005138748292
VS: 04042018
KS: 0308
ŠS: menopriezvisko (bez diakritiky) účastníka

V prípade neúčasti sa vložné nevracia.

Na Vašu účasť, prínosné informácie a príjemnú spoločnosť sa teší
Organizačný výbor konferencie RESpect 2018

V prípade záujmu o cielenú prezentáciu Vašej firmy v priestoroch konania (roll-up, propagačné materiály, a pod.), resp. v záverečnom zborníku nás neváhajte kontaktovať!

Viac informácií o možnostiach sponzoringu nájdete v tomto dokumente.

PARTNERI KONFERENCIE