TÉMY BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC

Zoznam tém BP pre 2. Bc. VAZE (semestrálny projekt 2017/18)
Zoznam tém DP pre 1. Ing VAZE (semestrálny projekt 2017/18)

PODKLADY K ŠTÚDIU

Modelovanie prúdenia a šírenia tepla (doc. Kudelas, PhD.)
Cv_kanal_2D/3D

Navrhovanie fotovoltaických zariadení (doc. Tauš, PhD.)
Fotovoltický jav
Zhrnutie prednášok

Počítačové modelovanie prúdenia a vizualizácie (doc. Kudelas, PhD.)
Základy numerického modelovania prúdenia

Prúdenie kvapalín a plynov (doc. Kudelas, PhD.)
Meranie prietoku a prietočného množstva
Mechanika tekutín
Zariadenia na dopravu kvapalín

Rekultivácia a revitalizácia krajiny (doc. Tauš, PhD.)
Spoločenstvo a ekosystém
Rekultivácia a revitalizácia
Rekultivácia skládok
Príklady rekultivácie 1
Príklady rekultivácie 2

Semestrálny projekt II (doc. Tauš, PhD.)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Semestrálny projekt I (doc. Tauš, PhD.)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Štatistické spracovanie dát (doc. Kudelas, PhD.)
Pravdepodobnosť
Popisná štatistika
Bodové a intervalové odhady
Testovanie hypotéz
Regresná a korelačná analýza

Technológie alternatívnych zdrojov energie – cvičenie (Ing. Beer, PhD.)
podklady cv. č. 6
podklady cv. č. 9 – 1 a 2

Zemské zdroje (doc. Rybár, PhD.)
Hmota, častice, interakcie
História chemických prvkov = história vesmíru
Vznik Slnečnej sústavy
Akrécia a diferenciácia Zeme, vznik geosfér
Zemská kôra
Ložiská nerastných surovín
Tvary ložiskových telies
Priemyselné suroviny a ich ložiská
Geomorfológia
Podzemné diela a objekty, Banské diela
Ostatné zdroje, OZE, environmentálne dopady