Výskumné, vývojové a projektové aktivity Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie sú uskutočňované najmä na pôde Pracoviska obnoviteľných zdrojov energie (POZE) a Laboratória získavania zemských zdrojov (LZZZ).

Aktuálne projekty:
Projekt VEGA 1/0205/16 | 6 | Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
obdobie riešenia 2016 – 2018, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

Ukončené projekty:
2011-2013: Projekt VEGA 1/1000/11, „ Štúdium energetických a fluidných procesov v kovových penových štruktúrach na báze otvorených mikropórov pre vývoj doskového plnoprietokového absorbéra kvapalinového solárneho kolektora“, obdobie riešenia 2011 – 2013, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

2010-2013: VUKONZE – Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov
obnoviteľných zdrojov energií. Aktivita 1.3 Získavanie a využívanie slnečnej energie.
Štrukturálne fondy EU, OPVaV-2009/2.2/02-SORO. Obdobie realizácie: 2010 – 2013. Koordinátor subprojektu: doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

2009-2012: ENER SUPPLY „ENergy Efficiency and Renewables – SUPporting Policies
in Local level for EnergY”. SEE/A/037/2.4/X. 04/2009-03/2012, obdobie riešenia 2009-2012

2009-2011: Projekt KEGA 3/7249/09, „Vytvorenie multimediálneho simulačno-vizualizačného laboratória získavania zemských zdrojov „ obdobie riešenia 2009 -2011, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Radim rybár, PhD.

2009: Pracovisko OZE – Člen realizačného tímu pre vypracovanie Energetickej politiky Košického samosprávneho kraja

2009: Tvorba podkladov pre projekt KSK: Vzdelávanie na vidieku – Obnoviteľné zdroje energie (výsledkom pre prax je vzdelávacia príručka), zodpovedný vedúci Ing. Peter Tauš, PhD.

2006-2009: Robinwood – Subproject We have energy Home – program Iniciatívy európskeho spoločenstva Interreg III C, zodpovedný vedúci projektu doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

2006: Odborná štúdia využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie pre obec Gajary, zodpovedný vedúci Ing. Peter Tauš, PhD.

2006: Vývoj strednoteplotného plochého solárneho kolektora s absorpčno izolačným monoblokom – VEGA 1/3236/06, vedúci projektu doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

2006: Zhodnotenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Košickej Kotline nástrojmi GIS – VEGA 1/3325/06, vedúci projektu prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

2006: Štúdia pilotného projektu spracovania drevného odpadu na výrobu energetického nosiča, zodpovedný vedúci Ing. Peter Tauš, PhD.

2005: Odborná štúdia realizovateľnosti solárneho systému na ohrev TÚV pre objekty Psychiatrickej liečebne Sučany, zodpovedný vedúci Ing. Peter Tauš, PhD.

2005: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti geotermálnej a slnečnej energie GEPARK

2005: Vývoj veterného agregátu pracujúceho na tlakovo-vztlakovom princípe s návrhom konfigurácie akumulačného systému umožňujúceho využitie nízkopotenciálnej veternej energie na dodávku špičkovej elektrickej energie – VEGA 1/2195/05, vedúci projektu Ing. Dušan Kudelas, PhD.