Absolvent študijného programu bude odborníkom pre tvorbu, zavádzanie a využívanie podnikateľských foriem výkonu organizácie a riadenia všetkých kategórií podnikových činností v oblasti hospodárenia s vodou. Jeho odborné zázemie je založené na profesionálnom osvojení si podstaty metód, techník a nástrojov tvorby podnikateľských zámerov, koncepcií a plánov na medzinárodnej úrovni, ktoré vytvára prírodovedný a spoločensko-vedný základ, ktorý je v 1. stupni vysokoškolského štúdia pre 1. a 2. semester,

 • teoretický základ štúdia v oblasti hospodárenia s vodou v komunálnej sfére v rámci 3. a 4. semestra v 1. stupni vysokoškolského štúdia,
 • sústava profilujúcich predmetov, zameraných na získanie najnovších poznatkov orientovaných na chápanie podnikových činností ako aj podnikateľských aktivít v oblasti hospodárenia s vodou, v 5 a 6. semestri 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Teoretické vedomosti:

 • získa potrebné teoretické základy z prírodovedných disciplín,
 • získa teoretické vedomosti o získavaní vody, využívaní a zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a zvyškových látok,
 • získa poznatky o príprave, realizácii, financovaní a prevádzkovaní projektov v oblasti hospodárenia s vodou v komunálnej sfére,
 • osvojí si vedomosti potrebné na identifikáciu a kvantifikáciu zdrojov vody, ako aj vedomosti potrebné pre ich využívanie s ohľadom na udržateľný rozvoj.

Praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže vhodne ekologicky a ekonomicky využívať zdroje vody,
 • dokáže spracovať údaje získané v reálnom čase a využiť ich pre optimalizáciu zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadových vôd v komunálnej sfére,
 • získané poznatky o ekonomike, riadení a podnikaní v malej firme, ako aj na medzinárodnej úrovni, mu umožnia podnikať v oblasti hospodárenia s vodou v komunálnej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • má znalosti z oblasti ekonomiky procesov získavania pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd a riadenia týchto procesov,
 • dokáže si organizovať vlastný profesný vývoj,
 • vie prezentovať získané poznatky a výsledky,
 • má znalosti v oblasti zakladania a prevádzkovania malých firiem, a medzinárodného podnikania,
 • má znalosti zamerané na počítačovú zručnosť, má znalosti, aby optimálne využíval zdroje vody z ekonomického hľadiska ako aj z hľadiska ochrany životného prostredia.