Pôsobí ako odborný asistent v študijnom programe MZZ/VAZE. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety: História baníctva a geológie na Slovensku, Prognózovanie využitia zemských zdrojov, Obchodné právo, Nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, Nové trendy v získavaní a spracovaní surovín.

Vo svojej vedecko výskumnej činnosti sa venuje problematike obnoviteľných zdrojov energie a ťažbe polymetalických konkrécií z morského dna.

Je  zodpovedná osoba za riešenie aktivity 1.3 „Získavanie a využívanie slnečnej energie“, v rámci projektu VUKONZE (Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií),

  • je spoluriešiteľom projektu VEGA 1/4190/07„Environmentálne aspekty dobývania      polymetalických konkrécií na dne Tichého oceánu v oblasti Clarion Clipperton“, zodpovedný riešiteľ: Domaracká Lucia, Ing. PhD.
  • bol spoluriešiteľom projektu VEGA 1/3325/06 „Modelové riešenie efektívnejvyužiteľnosti geotermického potenciálu Slovenskej republiky“, zodpovedný  riešiteľ: Prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
  • je  spoluriešiteľom projektu VEGA 1/2195/05  „Vývoj veterného agregátu pracujúceho       na tlakovo-vztlakovom princípe s návrhom konfigurácie akumulačného systému umožňujúceho využitie nízkopotenciálnej veternej energie na dodávku špičkovej elektrickej energie“, zodpovedný riešiteľ: Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Publikačná činnosť:

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií:
– RYBÁROVÁ, Mária – KOŠČO, Ján – GÁLISOVÁ, M.: Application of zeolite-ultimate stage at decontamination of water. In: Metalurgija. vol. 45, no. 3 (2006), p. 264. ISSN 0543-5846. [RYBÁROVÁ, Mária (34%) – KOŠČO, Ján (33%) – GÁLISOVÁ, M. (33%)]
– KOŠČO, Ján – DOMARACKÁ, Lucia – RYBÁROVÁ, Mária: Present methods of seabed polymetallic nodules extraction. In: Metalurgija. vol. 47, no. 3 (2008), p. 279. ISSN 0543-5846. [KOŠČO, Ján (34%) – DOMARACKÁ, Lucia (33%) – RYBÁROVÁ, Mária (33%)]

 Záverečná správa:

– Koščo, J.; Kuzevič, Š.; Tometz, L.: Hydrogeologický výskum v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva

Výstup pre prax:

Realizácia exploatačných a vsakovacích studní za účelom využitia nízko teplotného geotermálneho zdroja prostredníctvom tepelného čerpadla. (2006)

– Bilaterálna konferencia „INNOVATION WITHOUT BORDERS (SK-HU)“, v rámci projektu NORRIS, 17. mája 2007, Košice: Možnosti bilaterálnej spolupráce- obnoviteľné zdroje energie; Ján KOŠČO, COZE, fakulta BERG, TU Košice, László DINYA, University Károly Róbert, Gyongyos, HU
– Konferencia RESPECT 2008, 16.10.2009, Herľany: Nové trendy v ťažbe polymetalických konkrécií z morského dna; Ján KOŠČO, ÚPaM, fakulta BERG, TU Košice
– Konferencia „ALER 2009“, 08.októbra 2009 Liptovský Ján: Inštalácia 1 MW tepelného čerpadla v objekte UVL Košice; 1)Ján KOŠČO, Štefan KUZEVIČ, Peter TAUŠ, 2)Milan ŠPES; 1) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, ÚPaM, Pracovisko obnoviteľných zdrojov energie, Park Komenského 19, 042 00 Košice,  2)Solarklima s.r.o. Košice, Buzinská 11, 040 15 Košice-Šaca , ISBN: 978-80-554-0099-0
Ekonomika ostrovnej FV elektrárne v podmienkach Slovenska; Marcela TAUŠOVÁ, Peter TAUŠ, Ján KOŠČO; Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, ISBN: 978-80-554-0099-0

–  obhájenie dizertačnej práce na tému: „Environmentálne dôsledky  ťažby polymetalických konkrécií z morského dna“ (2009)

–  spoluautor  pri spracovaní materiálu: „Energetická politika Košického samosprávneho kraja“, kde  spracoval kapitolu č. 4 „Regionálny potenciál obnoviteľných zdrojov energie“ (2007) v prílohách.

– spolupracoval pri inštitucionálnej podpore založenia „klastra obnoviteľných zdrojov energie“  v spolupráci s odborom školstva, odborom regionálneho rozvoja KSK a vybranou sieťou stredných škôl pri zavádzaní certifikácie učebného predmetu Obnoviteľné zdroje energie vo výučbe (2008)

– bol spoluautorom pri vypracovaní a vydaní „Manuálov obnoviteľných zdrojov energie“ pre  starostov obcí a primátorov miest. (2008)

– spolu pôvodca úžitkového vzoru č. 4076, zaregistrovaného na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod názvom „Priestorový pohlcovač vzdušnej vlhkosti, plynov a pachov“

-Monografia: Environmentálne aspekty dobývania polymetalických konkrécií na dne Tichého oceánu; Autori: Rybár Pavol, Koščo Ján, Domaracká Lucia, Rybárová Mária, Košice 2009, Edičné stredisko FBERG, ISBN: 978-80-553-0326-0