Charakteristika pracoviska

Pracovisko obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je organizačnou súčasťou fakulty Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Pracovisko OZE vzniklo v roku 2004 a jeho úlohou je poskytnutie adekvátnych podmienok pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov a študentov Fakulty BERG v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nemenej podstatnou oblasťou činnosti centra je skvalitnenie samotného vyučovacieho procesu predmetov zameraných daným smerom. Samozrejmosťou je aj poradenstvo v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.


Odborné zameranie pracoviska

 • riešenie vedecko-technických projektov, grantov a výskumných úloh týkajúcich sa využívania obnoviteľných zdrojov energie,
 • projektovanie nových a zdokonaľovanie existujúcich technológií na využitie OZE,
 • projektovanie synergických technológií v oblasti využívania OZE,
 • projektovanie technológií na úsporu prevádzkových nákladov TU v Košiciach v oblasti dodávok tepelnej a elektrickej energie,
 • poskytovanie monitorovacieho a riadiaceho laboratória na účely cvičení, riešenie semestrálnych, diplomových a dizertačných prác študentov,
 • organizácia exkurzií pre študentov vysokých a stredných škôl,
 • bezplatné i komerčné poradenské služby pre verejnosť v oblasti využívania OZE, znižovania energetickej náročnosti a samotných úspor energie.

Odborná garancia pracoviska

Pracovisko združuje odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí sa systematicky venujú predmetným oblastiam z odborného hľadiska. Stálymi členmi Pracoviska OZE sú pracovníci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, k spolupráci sú prizvaní pracovníci Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Technické vybavenie pracoviska

Pracovisko obnoviteľných zdrojov energie (POZE) obsahuje súbor materiálno-technických prostriedkov potrebných pre vykonávanie činností súvisiacich s tvorivou fázou výskumno-vývojovej činnosti a realizácie technickej stránky predmetov riešenia záverečných prác. Úlohou POZE je vytvorenie vhodných podmienok pre realizáciu nasledovných činnosti: riešenie vedecko-technických projektov, výskumných úloh týkajúcich sa využívania obnoviteľných zdrojov energie, vytvárania nových a evolúcie existujúcich technológií na využitie OZE. POZE umožňuje realizáciu praktických úloh v rámci cvičení, riešenia semestrálnych, záverečných bakalárskych, inžinierskych a dizertačných prác študentov.

Zariadenia, modely, prototypy v Pracovisku OZE:

 • Solárny ohrevný systém s plochými kvapalinovými solárnymi kolektormi (11 ks/7 typov) s komplexným monitoringom
 • Dve semimobilné solárne jednotky na experimentálne zisťovanie výkonových parametrov pre vákuové trubicové kolektory s tepelnými trubicami.
 • Demonštračný a merací drid-on FV systém (Si-mono)
 • Experimentálne zariadenie s FV panelmi pre zisťovanie prevádzkových parametrov (Si – mono, poly, amorf)
 • Experimentálny vzduchový solárny systém s rekuperačnou jednotkou a komplexným monitoringom
 • Tepelné čerpadlo typu zem-voda s s hydraulickým okruhom
 • Kombinovaná energetická jednotka slúžiaca pre akumuláciu primárnej mechanické energie do stlačeného vzduchu a následné generovanie elektriny..
 • Savoniov veterný motor
 • Model vrtuľovej veternej elektrárne s horizontálnou osou otáčania a dvoj a štvorlistovým rotorom.
 • Heliostatický aktinometer
 • Prototypy kvapalinových solárnych kolektorov s absorpčno-izolačným monoblokom
 • Prototypy aktívnych solárnych zatepľovacích dosiek
 • Model veterného motora so sférickým jadrom
 • Meteorologická stanica s datalogerom
 • Vákuová komora s tepelnoizolačnou priechodkou
 • Prototypy zberača s paralelným prietokom Cu a Inox
 • Model zberača s paralelným prietokom
 • Merací aparát termodynamických veličín poréznych materiálov

Ručné meracie prístroje:

 • Solarimeter KIMO (intenzita a energia slnečného žiarenia)
 • multifunkčný merací prístroj KIMO AMI 300(4×meranie teplôt, 4× tlakov, anemometer, pitotova trubica, meranie CO)
 • termovízna kamera FLIR
 • bezkontaktné teplomery Testo
 • meracia stanica KIMO s príslušenstvom (Akivision)
 • Seizmická aparatúra vibraloc, 3+1 chanel vibration monitor + príslušenstvo

Súčasťou Pracoviska OZE sú dielne s vybavením pre spracovanie kovov, dreva a plastov (stojanová vŕtačka, zvárací transformátor, zvárací invertor, zváračka na plasty, elektrická pokosová píla, kotúčové brúsky suché/mokré), zveráky a upináky, príslušenstvo pre mäkké spájkovanie, elektrické a neelektrické ručné náradie. Súčasťou Pracoviska OZE sú ďalšie zariadenia, ako sú kompresory, tlakové nádoby, zásobníky tepla, rekuperačná jednotka, vzduchotechnická jednotka, využiteľné v vývojovo-konštrukčnej a experimentálnej fáze riešenia úloh.

Kontakt
Pracovisko OZE
TU Košice, F BERG, Ústav zemských zdrojov, Oddelenie OZE
Park Komenského 19
042 00 Košice

tel: +421 55 6025195, +421 55 6022991, +421 55 6022840

Laboratória nájdete na:
Centrum OZE
Popradská 58
042 00 Košice