Pôsobí ako docent v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov, Využívanie alternatívnych zdrojov energie pre bakalárske a inžinierske štúdium. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Aerodynamika veterných zariadení, Navrhovanie veterných zariadení, Prúdenie kvapalín a plynov, Modelovanie prúdenia tekutín, Štatistické spracovanie dát.

Garantuje predmety Aerodynamika veterných zariadení, Navrhovanie veterných zariadení, Prúdenie kvapalín a plynov, Zemské zdroje a svetová politika, Modelovanie prúdenia tekutín, Semestrálny projekt

Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike najmä numerickou simuláciou prúdenia vetra (počítačovou fluidnou dynamikou – CFD), aerodynamikou,   návrhom a vývojom špecifických malých veterných zariadení. Zároveň sa zaoberá využiteľnosťou obnoviteľných zdrojov energií, s dôrazom na energiu vetra.

Bol zodpovedným  riešiteľom projektov VEGA:

Vývoj veterného agregátu pracujúceho na tlakovo-vztlakovom princípe s návrhom konfigurácie akumulačného systému umožňujúceho využitie nízkopotenciálnej veternej energie na dodávku špičkovej elektrickej energie.

Návrh konštrukcie sférického veterného zariadenia s usmerneným prúdením a akumulačno-regulačnou funkciou.

Bol spoluriešiteľom projektu VEGA:

Vývoj strednoteplotného plochého solárneho kolektora s nekovovým absorpčno-izolačným monoblokom.

Bol zodpovedným riešiteľom projektov VEGA:

Energia vetra – prírodné, technické a ekonomické podmienky jej využitia.

Bol spoluriešiteľom medzinárodných projektov:

INTERREG – HUSKUA – Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum.

EraSME: Small Wind Energy Converters. Graz University of Technology.

Donauhochschule Ulm project of Ulm University of Applied Sciences, University of Ulm and Centre for Solar Energy and Hydrogen Research (ZSW) supported by Solar Foundation

of Ulm /Neu-Ulm and Donau Büro.

Bol spoluriešiteľom domácich projektov:

Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre Európsku mobilitu (Modile-Eurocardo).

Realizácia Centra obnoviteľných zdrojov energie.

V súčasnosti spolupracuje na projekte VUKONZE a Univerzitne centrum inovácii, transferu technológii a ochrany duševného vlastníctva.

Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, odborných a technických posúdení.