Laboratórium získavania zemských zdrojov (LZZZ) obsahuje dvojicu simulačných stolov umožňujúcich vytváranie konfigurácií technologických celkov a morfológie územia. Simulačný stôl je vybavený modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, slúžiacim na zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Nad stolom je umiestnená posuvná rampa s inštalovaným zariadením pre projekciu 2D podkladov na povrch modelovaného objektu a umiestnenie snímacieho zariadenia pre digitálny záznam obrazu. Modelovací aparát laboratória umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie, resp. spätný prenos do 2D podoby mapových listov.

Laboratórium získavania zemských zdrojov (LZZZ) predstavuje novú formu laboratória so širokou oblasťou uplatnenia v rámci problematiky získavania a spracovania zemských zdrojov. Simulačný aparát LZZZ je orientovaný na riešene problémov, zvládnutie ktorých si vyžaduje realizovať kroky na úrovni fyzikálneho modelovania a zhmotnenia abstrakcie do podoby objektov a situácií, zmenšených v určitej mierke. Predovšetkým je to riešenie technických situácií vyžadujúcich vizualizáciu v 3D a možnosť vykonávať modifikácie, predovšetkým v oblasti plánovania ťažby surovín, projektovania technologických celkov, vytvárania dopravných trás a selektívnych spôsobov dobývania ložísk nerastných surovín, ako aj umiestňovania technických energetických výrobní na báze OZE v teréne (ako napr. FV, MVE, VE a pod.) a posudzovanie významných technicko-prevádzkových aspektov.