III. ročník sa konal znova v atraktívnom prostredí výukovo-rekreačného centra Gejzír v HERĽANOCH, patriaceho Technickej univerzite v Košiciach.
03. – 05. október 2008 RESpect 2008 – POTENCIÁL, EKONOMIKA, CHARAKTERISTIKA A TECHNOLÓGIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch
energie z pohľadu jej potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné
prostredie.

V poslednom období zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie
a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách
zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na
úspore energie. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu
skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných
výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na
obnoviteľné zdroje energie.