Študijné programy:
Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie je pracovisko, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblasti získavania zemských zdrojov s akcentom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ponúka možnosti vzdelania v študijných programoch:
Bakalársky stupeň štúdia (Bc.):
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Inžiniersky stupeň štúdia (Ing.):
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Doktorský stupeň štúdia (PhD.):
Využívanie a ochrana zemských zdrojov


Prijímacie konanie:
Základnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Spôsob výberu uchádzačov o štúdium bude prebiehať nasledovne:

  • Fyzické prijímačky sa neuskutočňujú.
  • Hodnotí sa celkový priemer známok za všetky roky stredoškolského štúdia, maturitné výsledky, typ strednej školy a zároveň sa zohľadnia výsledky štúdia matematiky na strednej škole (známka na konci predposledného (spravidla 3.) ročníka a výsledok maturitnej skúšky)

V prípade úspešných účastí v krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády, resp. úspech v inej súťaži (alebo získanie certifikátu, napr. SCIO), ktorej významnosť posúdi komisia, uchádzač bude hodnotený individuálne.

Termín podania prihlášky: 31. marec 2022

Termín dodania všetkých požadovaných dokumentov (vrátane maturitného vysvedčenia): 7. jún 2022

Termín ukončenia prijímacieho konania – rozhodnutie o prijatí: 2. apríl 2022

Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program.

V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program. Výsledky prijímacieho   konania budú po uzavretí prijímacou komisiou Fakulty BERG zverejnené do 3 dní na internetovej stránke fakulty.

Požadované podklady:

  • vyplnenie a podanie elektronickej formy prihlášky
  • overený výpis známok z vysvedčení zo strednej školy, resp. originály alebo notárom overené kópie vysvedčení (1. až 4. ročník) a maturitného vysvedčenia,
    doklad o úhrade manipulačného poplatku.

Poplatok za prijímacie konanie:
Papierová forma prihlášky: 30 €
Elektronická forma prihlášky: 20 €

Pri elektronickej forme prihlášky (e-prihláška) je potrebné takto vyplnený formulár vytlačiť
a doručiť na študijné oddelenie.

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: 7000151425/8180
Variabilný symbol: 900
Konštantný symbol: 0308

Adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, 040 00 Košice

Dĺžka štúdia: 3 roky v dennej forme, 4 roky v externej forme