Profil oddelenia

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie je pracovisko, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblasti získavania zemských zdrojov s akcentom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Organizačne je začlenené na Ústave zemských zdrojov, Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach (pred tým ako súčasť Ústavu podnikania a manažmentu kde bolo Centrum OZE zriadené v roku 2004).

Hlavným poslaním oddelenia je zabezpečiť vzdelávanie študentov internou aj externou formou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie v bakalárskom aj inžinierskom stupni.

Oddelenie sa mimo pedagogickej činnosti zameriava na výskumnú činnosť, riešenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Oddelenie pravidelne organizuje medzinárodnú konferenciu RESpect, ktorá je zameraná na potenciál, ekonomiku, charakteristiku a technológie obnoviteľných zdrojov energie.

Pracovníci

prof. Ing. Peter Tauš, PhD. – vedúci oddelenia
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: peter.taus@tuke.sk
tel: +421 55 602 2840
konzultačné hodiny: streda 11,00 – 12,00; štvrtok 10,00 – 12,00

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 131
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk
tel: +421 55 602 2993
konzultačné hodiny: pondelok 8,00 – 9,00, utorok 10,00 – 11,15

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: radim.rybar@tuke.sk
tel: +421 55 602 2385
konzultačné hodiny: štvrtok 9,00 – 11,00

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 128 c
e-mail: stefan.kuzevic@tuke.sk
tel: +421 55 602 2967
konzultačné hodiny: pondelok 8.00 – 9.00, streda 9.00 – 10.30

doc. Ing. Martin Beer, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 130
e-mail: martin.beer@tuke.sk
tel: +421 55 602 2398
konzultačné hodiny: streda 9,00 – 11,00

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.
Park Komenského 19
e-mail: lubomira.gabaniova@tuke.sk
tel: +421 55 602 2436

Interní doktorandi

Ing. Simona Novotná
Park Komenského 19
e-mail: simona.novotna@tuke.sk
tel: +421 55 602 2436
konzultačné hodiny: