Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch konferencie RESpect organizačný výbor zorganizoval siedme pokračovanie znova v atraktívnej lokalite, akou určite je Poráčska dolina a v nej situované rekračné stredisko PoráčPark.

Pre záujemcov o účasť na tejto konferencii boli pripravené zaujímavé odborné oblasti, akými sú:

Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike a manažmente energetiky

VII. ročníku medzinárodnej konferencie RESpect 2012 sa konal pod záštitou dekana Fakulty BERG, prof. Ing. Gabriela Weissa, PhD. pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty BERG
(vtedy Baníckej fakulty)

Vedecký výbor konferencie

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,
prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.,
prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.,
prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,
doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.,
doc. Ing. Petr BAČA, PhD.,
doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.,
doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.,
doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.,
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.,
doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.

Organizačný výbor konferencie
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ing. Marcela TAUŠOVÁ
Ing. Ján Koščo, PhD.

Môžeme konštatovať, aj na základe ohlasov účastníkov, že VII. ročník konferencie RESpect – 2012 prebehol úspešne a je vidieť, že jeho každoročné opakovanie má čoraz väčší význam.

Dôkazom sú veľmi zaujímavé odborné prezentácie, z ktorých vyplýva, že záujem o problematiku obnoviteľných zdrojov energie začína naberať na obrátkach nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. A to nielen v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ale aj v oblasti praktických aplikácií.

Potvrdili to, okrem iných, aj prezentácie firiem zaoberajúcich sa OZE, napr. firma Lovis, s.r.o. zastúpená Ing. Petrom Haľkom, ktorý prezentoval výsledky prevádzky FV elektrárne v porovnaní s projektovou predikciou v príspevku:
VYHODNOTENIE PREDIKOVANÝCH A PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE

Z oblasti výroby elektriny a tepla z OZE bol aj projekt bioplynovej stanice v Rozhanovciach, ktorej výstavbu a prvé prevádzkové výsledky nám priblížil Ing. Erich Nováček zastupujúci Východoslovenskú energetiku, a.s. a jej dcérsku spoločnosť VSE Ekoenergia, s.r.o. príspevkom:
EKONOMICKÁ ANALÝZA PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV BIOPLYNOVEJ STANICE V ROZHANOVCIACH

Výrobe tepla z biomasy a slnečnej energie bol venovaný príspevok firmy Intech Slovakia, s.r.o., zastúpenej Ing. Petrom Pačesom, ktorý priblížil účastníkom technické a ekonomické aspekty výroby a distribúcie tepla na báze OZE pre mesto Hnúšťa v príspevku:
SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOVANÍM TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA V HNÚŠTI

Výsledky základného i aplikovaného výskumu v oblasti OZE boli prezentované odborníkmi z celého Slovenska i zahraničia, kompletný program konferencie si môžete stiahnuť tu.

O príjemnú atmosféru sa okrem samotných účastníkov konferencie postaral aj zaujímavý spoločenský večer, na ktorom pokračovali odborné i súkromné diskusie účastníkov, ktoré, ako pevne veríme, vyústili do nadviazania nových kontaktov i úspešnej spolupráce.

Radi by sme sa preto aj touto cestou poďakovali všetkým účastníkom konferencie za vytvorenie takejto atmosféry, sprístupnenie výsledkov svojej práce všetkým záujemcom a ponuku spolupráce v tejto dynamicky napredujúcej oblasti.

Ďakujeme,

Organizačný výbor VII. ročníka konferencie RESpect – 2012