Štátnicové otázky

Otázky ŠZS Bc VAZEpomôcka pre vypracovanie otázok
Otázky ŠZS Ing VAZEpomôcka pre vypracovanie otázok

BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zoznam tém BP pre 2. Bc. VAZE (semestrálny projekt 2023/24)
Zoznam tém DP pre 1. Ing VAZE (semestrálny projekt 2023/24)

Pomôcka s názvom Prezentácia o prezentácií pre všetkých končiacich študentov – bakalárov aj inžinierov. Nájdete v nej nielen ako postupovať pri písaní záverečnej práce ale aj ako ju úspešne obhájiť. Autori prof. Rybár, PhD., a doc. Ing. Beer, PhD.

POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV – Tvorba spotrebného profilu el. energie

Spotrebný profil zahŕňa vzory spotreby elektrickej energie, ktoré sú ovplyvnené dennými a sezónnymi faktormi, používanými zariadeniami a miestnymi klimatickými podmienkami. Jeho pochopenie je nevyhnutné pre optimalizáciu výkonu FV systémov. Aplikácia vytvorená študentom Bc. Mariánom Cibulkom pod vedením školiteľa prof. Ing. Petra Tauša, PhD. umožní používateľom získať aktuálne informácie potrebné na optimalizáciu prevádzky a využitia FV systému.

S aplikáciou je možné pracovať na tomto odkaze.

PODKLADY K ŠTÚDIU

Aerodynamika veterných zariadení (prof. Kudelas, PhD.)
AVZ 1 – skriptá
AVZ 2 – skriptá
AVZ 3 – skriptá
AVZ 4 – skriptá
AVZ 5 – skriptá
AVZ 6 – skriptá

AVZ 1 – prezentácia
AVZ 2 – prezentácia
AVZ 3 – prezentácia
AVZ 4 – prezentácia
AVZ 5 – prezentácia
AVZ 6 – prezentácia

Modelovanie prúdenia tekutín a šírenia tepla (prof. Kudelas, PhD., doc. Ing. Beer, PhD.)
Simulácia prúdenia okolo profilu krídla – 2D
Okruhy otázok z predmetu Modelovanie prúdenia a šírenia tepla
Základy numerického modelovania prúdenia
cvičenia:
geometria – cvičenie tunel
geometria – cvičenie zmiešavanie kvapalín
geometria – cvičenie zmiešavanie plynov
geometria – chladič
geometria – zápočet

Navrhovanie fotovoltaických zariadení (prof. Tauš, PhD.)
Fotovoltaický jav
Zhrnutie prednášok

Počítačové modelovanie prúdenia a vizualizácie (prof. Kudelas, PhD., doc. Ing. Beer, PhD.)
Základy numerického modelovania prúdenia

Prúdenie kvapalín a plynov (prof. Kudelas, PhD.)
Meranie prietoku a prietočného množstva
Mechanika tekutín
Zariadenia na dopravu kvapalín

Rekultivácia a revitalizácia krajiny (prof. Tauš, PhD.)
Spoločenstvo a ekosystém
Rekultivácia a revitalizácia
Rekultivácia skládok
Príklady rekultivácie 1
Príklady rekultivácie 2

Semestrálny projekt II (prof. Tauš, PhD.)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Semestrálny projekt I (prof. Tauš, PhD.)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Štatistické spracovanie dát (prof. Kudelas, PhD.)
Prezentácie:
Neparametrické metódy
Regresná a korelačná analýza
Pravdepodobnosť
Odhady a testy
T-Test
ANOVA
Početnosti

Rozdelenia početnosti
Pravdepodobnosť

Popisná štatistika
Bodové a intervalové odhady
Testovanie hypotéz
Analýza rozptylu
Regresná a korelačná analýza
Neparametrická štatistika
Okruhy otázok z predmetu ŠSD, SUvD

Technológie alternatívnych zdrojov energie – cvičenie (doc. Ing. Beer, PhD.)
zdroj dát TAZE 02+03+04 – veternosť lokality
zdroj dát TAZE 08 – energia lokality
zdroj dát TAZE 010 – vodný tok

Zemské zdroje (prof. Rybár, PhD.)
Hmota, častice, interakcie
História chemických prvkov = história vesmíru
Vznik Slnečnej sústavy
Akrécia a diferenciácia Zeme, vznik geosfér
Zemská kôra
Ložiská nerastných surovín
Tvary ložiskových telies
Priemyselné suroviny a ich ložiská
Geomorfológia
Podzemné diela a objekty, Banské diela
Ostatné zdroje, OZE, environmentálne dopady

Energetické stroje (doc. Ing. Beer, PhD.)

odkaz 1 a odkaz 2 na tabuľky údajov týkajúcich sa vody a vodnej pary pre R-C obeh

Navrhovanie malých vodných elektrární (doc. Ing. Beer, PhD.)
NMVE_M-prietok
Materiál cvičenie 3
NMVE – potencial