Štátnicové otázky

Otázky ŠZS Bc VAZEpomôcka pre vypracovanie otázok
Otázky ŠZS Ing VAZEpomôcka pre vypracovanie otázok

BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zoznam tém BP pre 2. Bc. VAZE (semestrálny projekt 2020/21)
Zoznam tém DP pre 1. Ing VAZE (semestrálny projekt 2020/21)

Pomôcka s názvom Prezentácia o prezentácií pre všetkých končiacich študentov – bakalárov aj inžinierov. Nájdete v nej nielen ako postupovať pri písaní záverečnej práce ale aj ako ju úspešne obhájiť. Autori doc. Rybár, PhD., a Ing. Beer, PhD.

PODKLADY K ŠTÚDIU

Aerodynamika veterných zariadení (doc. Kudelas, PhD.)
AVZ 1
AVZ 2
AVZ 3
AVZ 4
AVZ 5
AVZ 6

Modelovanie prúdenia a šírenia tepla (doc. Kudelas, PhD., Ing. Beer, PhD.)
Súbory cvičenie 3 (4. 3.)
Cv_kanal_2D/3D
Simulácia prúdenia okolo profilu krídla – 2D
Okruhy otázok z predmetu Modelovanie prúdenia a šírenia tepla
Základy numerického modelovania prúdenia

Navrhovanie fotovoltaických zariadení (doc. Tauš, PhD.)
Fotovoltický jav
Zhrnutie prednášok

Počítačové modelovanie prúdenia a vizualizácie (doc. Kudelas, PhD., Ing. Beer, PhD.)
Základy numerického modelovania prúdenia
Súbor – tunel
Súbor – zmiešavanie  
Súbor – tunel metán
Súbor – zápočet

Prúdenie kvapalín a plynov (doc. Kudelas, PhD.)
Meranie prietoku a prietočného množstva
Mechanika tekutín
Zariadenia na dopravu kvapalín

Rekultivácia a revitalizácia krajiny (doc. Tauš, PhD.)
Spoločenstvo a ekosystém
Rekultivácia a revitalizácia
Rekultivácia skládok
Príklady rekultivácie 1
Príklady rekultivácie 2

Semestrálny projekt II (doc. Tauš, PhD.)
Zásady tvorby prezentácie (platné informácie pre vysokoškolákov aj napriek názvu dokumentu)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Semestrálny projekt I (doc. Tauš, PhD.)
Zásady tvorby prezentácie (platné informácie pre vysokoškolákov aj napriek názvu dokumentu)
Profil predmetu
Šablóna Semestrálneho projektu

Štatistické spracovanie dát (doc. Kudelas, PhD.)
Pravdepodobnosť
Popisná štatistika
Bodové a intervalové odhady
Testovanie hypotéz
Analýza rozptylu
Regresná a korelačná analýza
Neparametrická štatistika
Okruhy otázok z predmetu ŠSD, SUvD

Technológie alternatívnych zdrojov energie – cvičenie (Ing. Beer, PhD.)
podklady – histogram, veterná ružica
podklady cv. č. 9 – 1 a 2

Zemské zdroje (doc. Rybár, PhD.)
Hmota, častice, interakcie
História chemických prvkov = história vesmíru
Vznik Slnečnej sústavy
Akrécia a diferenciácia Zeme, vznik geosfér
Zemská kôra
Ložiská nerastných surovín
Tvary ložiskových telies
Priemyselné suroviny a ich ložiská
Geomorfológia
Podzemné diela a objekty, Banské diela
Ostatné zdroje, OZE, environmentálne dopady