Pôsobí ako docent v študijnom programe VAZE. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje  predmety:

 • Využívanie a ochrana zemských zdrojov,
 • Navrhovanie fotovoltaických zariadení,
 • Technológie využívania biomasy.

Garantuje predmety:

 • Využívanie a ochrana zemských zdrojov,
 • Navrhovanie fotovoltaických zariadení,
 • Technológie využívanie biomasy.

Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike fotovoltaických zariadení, solárnych vzduchových systémov, využívaniu biomasy.

Bol zodpovedným vedúcim projektov:
1. Robinwood – Subproject We have energy Home – program Iniciatívy európskeho spoločenstva Interreg III C – 2006-2009, v celkovej sume 54.600,- EURO (cca 2.047.500,- SK)
2. Zmluva o dielo č.: 5/2006/270 o vypracovanií „Odbornej štúdie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie pre obec Gajary“
3. Zmluva o dielo č.: 43/05/270 o dodaní Odborne štúdie realizovateľnosti solárneho systému na ohrev TÚV pre objekty Psychiatrickej liečebne
4. Štúdia pilotného projektu spracovania drevného odpadu na výrobu energetického nosiča, vedúci projektu Ing. Peter Tauš

Bol spoluriešiteľom projektov:

 1. Vývoj veterného agregátu pracujúceho na tlakovo-vztlakovom princípe s návrhom konfigurácie akumulačného systému umožňujúceho využitie nízkopotenciálnej veternej energie na dodávku špičkovej elektrickej energie – VEGA 1/2195/05
  2. Využitie environmentálnych nástrojov v procese zabezpečenia eko-environmentálnej harmonizácie výrobných podnikov – VEGA 1/0002/08
  3. Marketingový model hodnotenia vplyvu ťažobného priemyslu na environmentálne parametre so socio-ekonomickým aspektom v príslušnom legislatívnom prostredí – VEGA 1/3349/06
  4. Vývoj strednoteplotného plochého solárneho kolektora s absorpčno izolačným monoblokom – VEGA 1/3236/06
  5. Zhodnotenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Košickej Kotline nástrojmi GIS – VEGA 1/3325/06

Realizácia výsledkov v praxi:

2000 – Návrh projektu solárneho ohrevu TÚV pre objekty učebno-výcvikového zariadenia Herľany – Dargov,
2001- Návrh projektu solárneho ohrevu TÚV pre objekty učebno-výcvikového zariadenia Herľany – Gejzír – záverečná správa,
2001 – Analýza kvality vody na sídlisku KVP (identifikácia zdroja znečistenia),
2005 – Vypracovanie štúdie realizovateľnosti geotermálnej a slnečnej energie GEPARK,
2009 – Člen realizačného tímu pre vypracovanie Energetickej politiky Košického samosprávneho kraja,
2009 – Zodpovedný vedúci riešiteľského kolektívu tvorby podkladov pre projekt Vzdelávanie na vidieku – Obnoviteľné zdroje energie (výsledkom pre prax je vzdelávacia príručka)

Je školiteľom na 3. stupni doktorandského štúdia v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

RYBÁR, Radim – TAUŠ, Peter – CEHLÁR, Michal: Solárna energia a heliotechnika. 1. vyd. Košice : FBERG TU, 2009. 147 s. ISBN 978-80-553-0216-4.
RYBÁR, Radim – TAUŠ, Peter – CEHLÁR, Michal: Solárna energia a jej využitie I., 1. vyd. Košice : FBERG TU, 2009, ISBN 978-80-553-0318-5
RYBÁR, Pavol – TAUŠ, Peter – RYBÁR, Radim: Alternatívne zdroje energie 1 : Slnečná energia. Košice : Elfa, 2001. 81 s. ISBN 80-89066-16-X.
RYBÁR, Pavol et al. : Využitie a ochrana zemských zdrojov : Dočasné vysokoškolské texty. Košice : TU, 1999. 103 s. ISBN 80-88964-33-4.

Je držiteľom certifikátu Energetický audítor.

Je členom tímu centra obnoviteľných zdrojov energie. doc. Ing. Peter Tauš, PhD. :: Centrum OZE