Pôsobí ako docent v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie na Ústave podnikania a manažmentu Fakulty BERG. Je garantom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Vyučuje predmety: Tradičné zdroje energie, Alternatívne zdroje energie, Technológie alternatívnych zdrojov energie, Zdroje a premeny energie.

Vo svojej vedecko–výskumnej činnosti sa venuje problematike využívania obnoviteľných zdrojov energie, tradičných zdrojov energie a získavania a spracovania surovín. Podieľal sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov.

Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií, článkov a vynálezov.