Pôsobí vo funkcii docent v študijnom programe Manažérstvo  zemských zdrojov a Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety: Projektové riadenie, Regionálna geotermika, Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk, Databázové systémy pre vodu / GIS, Použitie trhavín v krízových situáciách, Projektový manažment, Ochrana životného prostredia, Prostriedky projektového riadenia, Informačné systémy ZZ, Databázové systémy zemských zdrojov, Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi, Datamining, Modelovanie toku vody.

Garantuje predmety: Projektové riadenie, Regionálna geotermika, Rekultivácia a revitalizácia krajiny, Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk, Použitie trhavín v krízových situáciách,Projektový manažment, Ochrana životného prostredia, Informačné systémy ZZ, Štatistické spracovanie dát, Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi, Modelovanie toku vody, Databázové systémy pre vodu / GIS.

Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti: sa venuje problematike posudzovania environmentálnych aspektov priemyselnej činnosti, analýzy životného cyklu technológií, projektového riadenia, určovania potenciálu geotermálnej energie, návrhu a realizácie energetických systémov využívajúcich nízkopotenciálne zdroje energie, výskumu energetických materiálov na báze kovových zmesí, matematického a fyzikálneho modelovania prúdenia spojitých médií.

Je školiteľom dvoch doktorandov v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov.

Publikačná činnosť:  Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Pôsobí vo viacerých funkciách: Člen Spoločnosti pre projektové riadenie, národnej organizácie International Project Management Association, Člen Project Management Institute, Člen International Solar Energy Society, Člen international Association of Hydrogen Energy, Člen Remote Sensing and Photogrammetry Society, Člen International Geothermal Associaction, Člen Spoločnosti pre vŕtacie a trhacie práce, národnej organizácie European Association of Explosive Engineers.