Odborná asistentka zameraná na technológiu tepelných čerpadiel so zdrojom energie v pôde a vode. Modelovanie a simulovanie prevádzky zemných kolektorov a ich optimalizácia, riešenie geometrického a priestorového usporiadania. Zaujímam sa aj o riešenie tepelných čerpadiel typu voda/voda a kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele podzemnej vody, ako aj vhodnosť umiestnenia tejto technológie na území SR.