Pôsobí ako docent na Oddelení obnoviteľných zdrojov energie Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG. Vedie cvičenia z predmetov Tradičné zdroje energie, Alternatívne zdroje energie, Technológie alternatívnych zdrojov energie, Zdroje a premeny energie, Energetické stroje. Seminár predmetov Navrhovanie malých vodných elektrární a Kogenerácia, prednášky z predmetu Energetické stroje. Vo svojej vedecko–výskumnej činnosti sa venuje problematike využívania obnoviteľných zdrojov energie, tradičných zdrojov energie a získavania a spracovania surovín s využitím postupov CAD, CFD a AM. Podieľal sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov. Je autorom a spoluautorom knižných publikácií, článkov a vynálezov.