Terminológia: Nerastné bohatstvo, Nerastná surovina, Ruda, Neruda, fosílne palivo (kaustobiolit), Minerál, Hornina,  Ložisko nerastnej suroviny, Geochémia, Klark, metamorfovaná hornina, Vyvretá hornina, Felzické horniny, Mafické horniny, Ultramafické horniny, sedimentárna hornina, metasomatóza, Hydroterma, pegmatity.

 

Rozdelenie nerastov na vyhradené a nevyhradené

Klasifikácia zásob výhradných ložísk

  • podľa stupňa preskúmanosti,
  • podľa podmienok využiteľnosti,
  • podľa prípustnosti ich vydobytia

Chemické zloženie zemskej kôry

Chemické zloženie magmatických hornín

Petrogénne a metalogénne prvky

Vznik ložísk nerastov,

Migrácia chemických prvkov v zemskej kôre

Endogénne a exogénne procesy

Genéza ložísk nerastov

Endogénne ložiská,

Exogénne ložiská

Základy klasifikací ložisek nerostů

 

Zdroj:

ZÁKON 214/2002 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon),

http://www.atlas-hornin.sk/sk/article/2/zlozenie

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/geneze_klasifikace.html