Slnečná energia,

Hydrosféra,

Voda ako zdroj chem. Prvkov

Vodík ako chemické palivo

Vodík ako zdroj jadrovej energie

Vodná energia,

Zemská atmosféra,

Prúdenie vzdušných más

Veterná energia,

Biosféra,

Biomasa,

Slnečná energia ako zdroj chemickej energie,
fotosyntéza

Evolúcia foriem života,

Pedosféra,

Geotermálna energia,

Skleníkový efekt

Antropogénne vplyvy

Ozónová diera