Štruktúra vedomostí a zručností absolventa je orientovaná predovšetkým na analýzu, kvantifikáciu a praktické využívanie obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej – silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave. Absolvent sa komplexne orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie, pričom nadobudnuté vedomosti majú výrazne interdisciplinárny charakter, rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky, je schopný vnímať charakter využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Absolvent je schopný kriticky a tvorivo pristupovať k riešeniu úloh týkajúcich sa problematiky implementácie alternatívnych zdrojov do praxe. K kontexte komplexnosti odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov má absolvent zároveň rámcovú predstavu o pôvode ložísk surovín a  zemských zdrojov, orientuje sa v problematike ložísk nerastných surovín a štruktúre zemských zdrojov z pohľadu identifikácie, zásob, ťažby, úpravy, transportu, obchodu, spotreby a trhu. Podrobnejšie pozná pomery v predmetnej oblasti na Slovensku vrátane regionálnych a globálnych väzieb, rozumie banským činnostiam súvisiacim s vytváraním banských diel a ťažobou surovín. Absolvent rozumie vzťahom medzi dostupnosťou surovinovo-energetických zdrojov a charakterom ľudskej spoločnosti a dynamiky javov, ktoré v nej prebiehajú, chápe s tým súvisiace historické, politické, ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty v globálnom a regionálnom meradle. Absolvent pozná regióny surovinovo-produkčné, výrobné, spotrebiteľské a rozumie jednotlivým základným tokom tovarov, pracovnej sily a služieb. Absolvent by mal byť schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov.