Zemské zdroje – prednáška „Hmota, častice, interakcie“ (približná náplň a zdroje informácií)

Formy hmoty: látka, pole

Subatomárne častice (https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_element%C3%A1rnych_%C4%8Dast%C3%ADc)

Protón, neutrón, elektrón-pozitrón (Viac na: http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-01-introduction-to-ionizing-radiation-fall-2006/lecture-notes/energy_dep_photo.pdf), neutrino.

Sily v prírode – základné interakcie (http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/STU_online/Fyzika%20I/III%20kapitola/3.2/sustavaHB2-1.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/Quark)

Sily pôsobiace v jadre.

Prvok (čísla A,Z,N), atóm, elektrónový obal (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/761-princip-nerozlisitelnosti-castic-a-pauliho-vylucovaci-princip),

Izotop, nuklid, rádioaktivita a nuklidový diagram (http://kfe.fjfi.cvut.cz/~psikal/umf/jadernafyzika.pdf)

Väzbová energia (http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/STU_online/Fyzika%20II/14%20kapitola/faj1-3.htm, http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/799-vazebna-energie-jadra),

Rádioaktívny rozpad, Polčas rozpadu (https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dioakt%C3%ADvny_rozpad), Střední doba života izotopu, Rozpadové rady (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/809-rozpadove-rady), Prirodzená a umelá rádioaktivita, alfa častica (http://www.unclear2nuclear.com/alpha.php), alfa rozpad, Beta častica, beta rozpad, Beta rozpad prvkov, Beta rozpad voľného neutrónu a protónu, Beta žiarenie.

Jadrová reakcia (http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika3.htm).


Zemské zdroje – prednáška „História chemických prvkov = história vesmíru“

(približná náplň a zdroje informácií)

Vznik prvkov:

H a He,

Ostatné prvky okrem Li, Be a B,

Anomálna trojica Li, Be a B

Rozšírenie prvkov vo vesmíre

Väzbová energia nukleónov v jadrách prvkov

Genéza chemických prvkov – nukleosyntéza:

  • Etapa kozmologická,
  • Etapa predgalaktická,
  • Etapa stelárna.

Syntéza H na He p-p-cyklom

Syntéza H na He CNO-cyklom

Hviezdy vs. nukleosyntéza – Veľkosť hviezd vs. sortiment produktov

Vývoj vo vnútri hviezd rôznej hmotnosti (Héliové horenie, Uhlíkové horenie, Kyslíkové horenie…)

s-proces (slow neutron capture)

p-proces (proton capture)

α-proces ( α , γ )

e-proces ( equilibrium process),

r-proces (rapid neutron capture)

výbuch supernovy

rp-proces (rýchly protónový záchyt)

Zdroj predovšetkým: http://staryweb.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/envi/kge/ivan/2008geochemia/Gchproc_Kap_3.pdf


Zemské zdroje – prednáška „Vznik Slnečnej sústavy “ (približná náplň a zdroje informácií)

Počiatočná fáza vzniku slnečnej sústavy

Stavebný materiál

Evolúcia slnečnej sústavy

Vznik Slnka

Chemická diferenciácia v slnečnej hmlovine

Refraktorné prvky

Volatilné prvky

Kondenzácia materiálu slnečnej hmloviny

Proces budovania planét

Meteority (klasická a nová klasifikácia)

 Zdroj predovšetkým: http://staryweb.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/envi/kge/ivan/2008geochemia/Gchproc_Kap_3.pdf


Zemské zdroje – prednáška „Akrécia a diferenciácia Zeme, vznik geosfér “ (približná náplň a zdroje informácií) – 1. Časť (po magnetické pole)

 Stavba Zeme (Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra)

Akrécia Zeme

Diferenciácia Zeme

Celkové chemické zloženie Zeme (Zemské geosféry a rozdiely v ich zložení)

Goldschmidtova klasifikácia prvkov na siderofilné, chalkofilné, litofilné a atmofilné podľa ich správania sa pri diferenciácii.

Celkové chemické zloženie Zeme vs. diferenciálcia

Rozdelenie stopových prvkov: (1) prvky inkompatibilné a (2) prvky kompatibilné.

Zemské jadro – základné údaje

Vonkajšie jadro

Vnútorné jadro

Magnetické pole Zeme (Zdroj: http://all-geo.org/highlyallochthonous/2008/03/where-the-earths-magnetic-field-comes-from a wikipedia)

Zemský plášť – základné údaje,

Stavba, vnútorný, vonkajší, astenosféra, litosféra, Guttenbergova a Mohorovičova diskontinuita,

Plášťová konvekcia,

Chemické zloženie plášťa (depleted mantle material, high μ, EM – enriched mantle I. a II., primordial mantle),

Oceánsky plášť (pod stredooceánskymi chrbtami a  hot spoty),

Subkontinentálny plášť (litosferický plášť, plášťová metasomatóza)

Geochemická evolúcia plášťa (konvekcia v plášti a recyklácia oceánskej kôry),

Termíny: ultramafická hornina, kratón, xenolit, diapír, hot spot, vnutroplatňový magmatizmus

Zdroj predovšetkým: http://staryweb.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/envi/kge/ivan/2008geochemia/Gchproc_Kap_3.pdf


Zemské zdroje – prednáška „Zemská kôra “ (približná náplň a zdroje informácií)

Oceánska kôra

Oceánska – domény:

(1) oblasti divergentného styku litosférických platní…

(2) oblasti pasívnej kôry,

(3) oblasti oceánskych priekop

Rozpínanie oceánskeho dna (sea-floor spreading),

typov oceánskej kôry:

(1) hessovský

(2) penroseovský typ

Vek oceánskej kôry

Štruktúra a horninové zloženie oceánskej kôry

Tvorba oceánskej kôry

(1) procesmi prebiehajúcimi vo vrchnom plášti,

(2) procesmi v osovom magmatickom krbe lokalizovanom v malých hĺbkach v kôre

pelagické sedimenty z:

(1) terigénneho zdroja

(2) biogénneho zdroja

(3) autigénneho zdroja

Geodynamický význam oceánskej kôry

Wilsonov cyklus

Kontinentálna kôra

Základné charakteristiky kontinentálnej kôry

Vrchná kontinentálna kôra

Spodná kontinentálna kôra

Celkové zloženie kontinentálnej kôry

Vznik kontinentálnej kôry

  • etapy:

(1) iniciálnu,

(2) archaickú,

(3) postarchaickú.

Rast kontinentálnej kôry:

Modely rastu KK (hlavne epizodické modely)

obdobia s pomalou rýchlosťou prirastania KK, Obdobia rýchleho prirastania kk.

Recyklácia kontinentálnej kôry

  • (1) delaminácia bázicko-ultrabázickej bázy spodnej kontinentálnej kôry do plášťa,
  • (2) subdukcia.

 Termíny: podstielanie (underplating),  plášťový chochol (mantle plume), pelitické* morské sedimenty, ofiolitový komplex, delenie hornín podľa chemického zloženia (kyslé, intermediálne, bázické, ultrabázické), Felzická hornina.

Zdroj predovšetkým: http://staryweb.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/envi/kge/ivan/2008geochemia/Gchproc_Kap_3.pdf