Na základe poverenia riaditeľom ÚZZ doc. Ing. Kudelasom, PhD. si Vás dovoľujeme informovať o blížiacej sa „Študentskej vedeckej konferencii 2018“ (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018 v sekcii:
Sekcia zemských zdrojov (ÚZZ).

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s vedúcim záverečnej práce najmä u končiacich študentov. Termín konania fakultného kola ŠVK 2018 je stanovený na 02.05.2018 (streda).

Študenti po dohode so svojim vedúcim seminárnej, bakalárskej resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou (šablóna TU) svoju účasť Mgr. Shejbalovej Muchovej, PhD. zaslaním na e-mail (maria.shejbalova.muchova@tuke.sk) do 20.04.2018 (piatok). Práce v tlačenej forme s náležitosťami záverečnej práce (šablóna TU) je potrebné odovzdať Mgr. Shejbalovej Muchovej, PhD. alebo na sekretariát ÚZZ do 27.04.2018 (piatok).

Študentská práca sa predkladá v tlačenej forme v rozsahu max. 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu. Pripravené prezentácie v PowerPointe sa nahrajú do PC počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK v jednotlivých sekciách podľa harmonogramu.

Komisie v jednotlivých sekciách budú hodnotiť:

– prezentáciu v PowerPointe,
– písomnú formu práce,
– prezentáciu práce,
– originalitu práce,
– schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Na základe rozhodnutia vedenia FBERG bude odmeňovanie prác v jednotlivých sekciách nasledovné:
1. miesto        150 €
2. miesto        100 €
3. miesto          50 €

Prví traja z každej sekcie postúpia do medzinárodného kola ŠVK 2018, ktoré sa bude konať na FBERG TU v Košiciach dňa 09.05.2018 (streda) za účasti zástupcov z HGF VŠB TU Ostrava.