Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

 1. Modelovanie pohybu pevnej a tekutej fázy v tekutine
 2. Skúmanie účinkov kmitania a oscilovania krídla bez/s wingletom
 3. Využiteľnosť Flutter efektu pri návrhu veterného zariadenia
 4. Implementácia nestacionárnych modelov (Dynamic stall) do návrhu rotora malého veterného zariadenia
 5. Analýza využiteľnosti technických prvkov slúžiacich na zmenu parametrov medznej vrstvy

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 1. Multikriteriálna analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
 2. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy na báze obnoviteľných zdrojov energie
 3. Proces výpočtu tepelných strát v stavebných objektoch – drevostavbách
 4. Možnosti využitia prenosných solárnych zariadení v podmienkach Slovenskej republiky
 5. Návrh inštalácie tepelného čerpadla pre stavebné objekty – Martina Pisková
 6. Energetická a ekonomická efektívnosť využívania tepelného čerpadla na vykurovanie a prípravu teplej vody – Viktória Kandrová
 7. Kombinovaný systém využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienakch individuálnej bytovej výstavby – Štefánia Grumelová
 8. Analýza možnosti využitia biomasy v špecifických podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby – Žofia Hruščáková

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

 1. Limity využiteľnosti solárnej energie pre pohon vozidiel. (Hajduk)
 2. Limity využitia solárneho napájania grid-off elektrických zariadení v rôznych klimatických podmienkach (Hričina)
 3. Analýza možností energetických úspor pri prevádzke dobývacích mechanizmov využitím výfukového kondenzátu (Sivák)
 4. Solárny varič s tepelným akumulátorom
 5. …………………………..

doc. Ing. Peter Tauš, PhD

 1. Porovnanie simulačných programov pre návrh FV systémov
  V rámci práce bude vytipovaný objekt/viacero objektov pre využitie FV systému. Pre konkrétny objekt bude realizovaný návrh FV zariadenia rôznymi dostupnými návrhovými programami, pričom bude analyzovaný rozdiel vo výsledok v rámci energetických, ekonomických a technických výstupov, ako aj dostupnosť programov a časová náročnosť práce s nimi.
 2. Modelový príklad optimalizácie energetických tokov pomocou PC aplikácií
  Pre vybraný objekt využívajúci rôzne formy energie bude nastavený model energetických tokov a ten bude optimalizovaný využitím rôznych alternatívnych zdrojov energie v rôznych dostupných programoch.
 3. Eliminácia negatívnych dopadov elektromobility využitím OZE
  Posúdenie reálnych energetických potrieb vybranej komunity využívajúcej elektromobily a minimalizácia ich dopadov na distribučnú sieť využitím AZE. Technické a ekonomické zhodnotenie.
 4. Projekt výstavby energeticky sebestačného velína FV systému na Pracovisku OZE
  V práci bude navrhnutá konštrukčná časť velína pre umiestnenie meracieho a monitorovacieho aparátu existujúceho FV systému. Následne bude navrhnutý vykurovací systém využívajúci dostupné obnoviteľné energetické zdroje tak, aby bola zabezpečená požadovaná tepelná pohoda objektu počas celého roka.
 5. Podmienky aplikácie technológií AZE do urbanistického a rurálneho plánovania
  Študent v spolupráci s konzultantom z oblasti architektúry navrhne metodiku plánovania nových urbanistických a rurálnych oblastí s akcentom na využívanie AZE, akumulácie a zdieľania energie.

Ing. Martin Beer, PhD.

 1. Návrh výmenníka tepla pre experimentálnu meraciu aparatúru
  Cieľom práce je navrhnúť dimenzie výmenníka tepla pre experimentálnu meraciu aparatúru, ktorá je umiestnená v Centre OZE, pomocou LMTD alebo ε-NTU metódy pre rôzne prevádzkové stavy tejto aparatúry.
 2. Návrh ventilačného systému s rekuperáciou pre objekt s nízkou potrebou energie
  V práci študent vykoná analýzu objektu s nízkou potrebou energie z pohľadu jeho energetických požiadaviek na vykurovanie a z pohľadu zdravotne-hygienických požiadaviek na vnútorné prostredie objektu. Na základe zistených údajov navrhne rekuperačný systém výmeny vzduchu v posudzovanom objekte.
 3. Návrh systému vykurovania budov s nízkou potrebou energie
  Cieľom práce je navrhnúť a porovnať spôsoby vykurovania pre stavby charakteristické svojou nízkou potrebou energie, t.z. stavby v pasívnom štandarde. Pri riešení práce by sa mal študent zamerať na pasívné solárne zisky, solárne kvapalinové a vzduchové systémy, pevnú biomasu ako aj tepelné čerpadlá s nízkym výkonom.
 4. Pokrytie energetických potrieb vybraného objektu s využitím OZE
  Voľná téma, ktorej presná náplň sa odvíja od dohody so študentom. Študent by mal mať prístup k základným údajom zvoleného objektu, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu návrhu energetického systému na báze OZE.

Ing. Ján Koščo, PhD.

 1. Energetické možnosti využitia geotermálneho vrtu G-4 v Košiciach
 2. Možnosti efektívneho čistenia geotermálnych vrtov v závislosti na výstroji vrtu
 3. Posúdenie možností využitia geotermálneho zdroja v Kechneci