Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

 1. Využiteľnosť energie Kármanovej vírovej cesty
 2. Analýza priechodnosti potrubných systémov nedeštruktívnymi skúškami
 3. Analýza silových účinkov a pôsobenia vetra na vybraný objekt
 4. Využiteľnosť Magnusovho efektu

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 1. Limity hydrogeologického prostredia pri využívaní tepelného čerpadla v mestských aglomeráciách
 2. Využitie energie prostredia v podmienkach Košického kraja – návrh inštalácie tepelných čerpadiel pri rekonštrukcii vykurovacej sústavy
 3. Využitie energie prostredia v podmienkach Košického kraja – návrh inštalácie tepelných čerpadiel v novostavbách
 4. Hypokaustum a jeho využitie v súčasnosti – návrh využitia biomasy pri podlahovom vykurovaní kamenných a betónových objektov
 5. Dočasné stavebné objekty – drevostavby a ich zásobovanie tepelnou a elektrickou energiou na báze OZE
 6. Návrh vykurovacieho systému na báze OZE pre dočasné stavebné objekty

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

 1. Analýza prevádzky vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom pomocou modelovacieho aparátu Cube
 2. Analýza vzťahu medzi vonkajšou teplotou prostredia a jednoosovým polohovaním solárneho absorbéra
 3. Analýza insolačných pomerov v  priestoroch LZZZ

doc. Ing. Peter Tauš, PhD

 1. Odpad ako alternatívna energetická surovina – potenciál a možnosti SR
  Cieľom práce je zozbierať a usporiadať dáta o produkcii odpadu, o jeho spôsoboch likvidácie na Slovensku a o množstve existujúceho odpadu na skládkach SR. Dáta budú analzyované z hľadiska možností energetického zužitkovania existujúceho i produkovaného odpadu v súlade s trvalo udržateľným rozvojom krajiny.
 2. Analýza aktuálneho stavu využívania FV systémov na Slovensku
  Cieľom práce bude zostaviť obraz o aktuálnom stave využívania FV systémov na Slovensku. V rámci práce budú analyzované údaje o existujúcich FV elektrárňach, zariadeniach a systémoch tak, aby bolo možné tieto údaje vyhodnocovať štatisticky pre rôzne analýzy požadované užívateľom.
 3. Ekologické a ekonomické odôvodnenie využívania FV systému
  Cieľom práce je vyhodnotiť využívanie FV systémov v rôznych prevádzkových pomeroch. Vyhodnotenie bude realizované z technického hľadiska – vhodnosť systémov pre dané podmienky, ekologického hľadiska – vplyv na znižovanie produkcie emisií, ekonomického hľadiska – opodstatnenosť podporných mechanizmov, návratnosť, vývoj cien a pod.
 4. ……………..

Ing. Martin Beer, PhD.

 1. Posúdenie možnosti aplikácie obnoviteľných zdrojov energie v rámci technológie zemných kondenzátorov vody
 2. Energetický aspekt ťažby virtuálnych mien
  Študent v práci zhodnotí spotrebu energie výpočtového centra zameraného na ťažbu ľubovoľnej virtuálnej meny. Samotná ťažba virtuálnej meny prebieha na výkonných výpočtových zostavách združovaných do tzv. ťažobných fariem. Tie sa budujú najmä v krajinách s nízkou cenou elektrickej energie. V práci sa študent zameria nielen na spotrebu energie ale aj na vplyv ceny na konečný ekonomický výnos takejto ťažby. Daná téma je vhodná pre študenta, ktorý ma kladný vzťah k výpočtovej technike (najmä hardware) a má aspoň základný prehľad o problematike virtuálnych mien.
 3. Návrh solárneho ohrevného systému vo vybranom objekte
  V práci sa študent zameria na popis objektu (výhodné by bolo, ak by šlo o reálny objekt, o ktorom by študent vedel získať maximum údajov) z pohľadu jeho energetických požiadaviek. V ďalšej časti identifikuje možné miesta aplikácie OZE. Následne pre zvolený objekt navrhne vhodný systém na báze solárnych tepelných kolektorov. Záverečná časť práce zhodnotí implementáciu OZE z pohľadu ekonomického ako aj ekologického.

Ing. Ján Koščo, PhD.

 1. Suroviny budúcnosti s ohľadom na prognózou zvyšovania využívania OZE
 2. Návrh využitia nízkopotenciálneho tepelného zdroja na báze zemného plynu
 3. Návrh efektívneho využitia OZE vo vybranom objekte
 4. Polymetalické konkrécie, surovinové zdroje budúcnosti