Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!
Témy sa zobrazia po otvorení aktuality.


doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
1.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
1.

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
1.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
1. Eliminácia negatívnych dopadov elektromobility využitím OZE
– Posúdenie reálnych energetických potrieb vybranej komunity využívajúcej elektromobily a minimalizácia ich dopadov na distribučnú sieť využitím AZE. Technické a ekonomické zhodnotenie.
2. Projekt výstavby energeticky sebestačného velína FV systému na Pracovisku OZE – V práci bude navrhnutá konštrukčná časť velína pre umiestnenie meracieho a monitorovacieho aparátu existujúceho FV systému. Následne bude navrhnutý vykurovací systém využívajúci dostupné obnoviteľné energetické zdroje tak, aby bola zabezpečená požadovaná tepelná pohoda objektu počas celého roka.
3. Podmienky aplikácie technológií AZE do urbanistického a rurálneho plánovania – Študent v spolupráci s konzultantom z oblasti architektúry navrhne metodiku plánovania nových urbanistických a rurálnych oblastí s akcentom na využívanie AZE, akumulácie a zdieľania energie.
4. Overenie možností využitia OZE pri ťažbe kryptomien – Študent navrhne hardvérovú konfiguráciu na ťažbu kryptomien vrátane merania a monitoringu spotreby energie  a bude testovať energetické pokrytie spotreby FV zariadením.
5. Hospodárenie s vodou v bytovom dome v kooperácii s OZE – Študent v spolupráci s konzultantom – správcom BD v Spišskej Novej Vsi posúdi možnosti úspory spotreby pitnej vody využitím dažďovej a sivej vody, pričom na energetické zabezpečenie technológií navrhne OZE.
6. Analýza využitia DC spotrebičov s FV zdrojom v bežných domácnostiach – Študent vypracuje variantné riešenie modelového rodinného/bytového domu s analýzou možnosti využívania spotrebičov na jednosmerný prúd napájaných FV zariadením. Cieľom práce je posúdiť technologické, prevádzkové a ekonomické parametre takýchto riešení. DC spotrebiče sa budú využívať popri štandardných AC spotrebičoch.
7. Model návrhu fotovoltaického systému pre zabezpečenie nabíjania elektromobilu – Študent vypracuje databázu elektromobilov obsahujúcu ich energetické potreby – spotrebu elektriny v prevádzke, časovú a energetickú náročnosť nabíjania a pod. Na základe údajov vytvorí výpočtový model návrhu FV systému na základe potrieb majiteľov elektromobilov. Výstupom modelu bude vypočítaná plocha potrebná pre inštaláciu FV systému, cena FV systému a základné technické parametre.
8. Analýza energetických dopadov zelenej architektúry na budovu – Študent v spolupráci s konzultantom (externá firma “dodávajúca” zelenú architektúru) vypracuje analýzu energetických vplyvov na modelovú budovu vrátane možností implementácie OZE do prevádzky zelených striech a fasád.
9. Návrh teplovodného výmenníka do kachľových pecí (obsadená)

Ing. Martin Beer, PhD.
1. Konštrukčný návrh a CFD analýza výmenníka tepla pre experimentálnu meraciu aparatúru
– S využitím ľubovoľných CAD nástrojov navrhnúť výmenník tepla pre vybranú aparatúru s použitím výpočtového aparátu Epsilon-NTU a jeho následná CFD analýza v prostredí Ansys Fluent (obsadená)
2. Posúdenie aplikačného potenciálu nekonvenčných možností merania intenzity slnečného žiarenia (obsadená)
3. Návrh pokrytia energetických požiadaviek obytného automobilu – Cieľom práce je navrhnúť autonómny systém produkcie a akumulácie energie pre ľubovoľný typ obytného automobilu ako aj možnosti a skladbu spotrebičov. (obsadená)
4. Hodnotenie vplyvu infraštruktúry OZE na turistickú atraktívnosť lokality – Formou dotazníkového prieskumu zhodnotiť vplyv fiktívnej infraštruktúry OZE vo vybraných lokalitách charakteristických vysokou turistickou atraktívnosťou. (obsadená)

 Ing. Ján Koščo, PhD.
1.
Využitie geotermálnych vôd na Slovensku
2. Funkcia filtrov v geotermálnych vrtoch
3. Návrh tepelného čerpadla pre zvolený objekt TUKE
4. Čistenie geotermálnych vrtov po vystrojení