Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte pedagógovi zodpovednému za predmet Semestrálny projekt.

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

 • Posúdenie vhodnosti územia pre inštaláciu veterného zariadenia
  Téma je zameraná na konkrétne posúdenie vybranej lokality  pre inštaláciu veterného zariadenia
 • Aplikácia počítačových metód pre využitie AZE/OZE
  Téma rešeršného charakteru, zameraná na popísanie a aplikačný prehľad využitia počítačového  modelovania.
 • Modelovanie šírenia hluku (z veterného zariadenia)
  Hluková (akustická) štúdia je súčasťou povoľovacieho procesu pre veterné zariadenia. Študent prakticky zrealizuje posúdenie vybraného veterného zdroja vo zvolenej lokalite.
 • Meranie vibrácií pôsobením vetra
  Experimentálna téma zameraná na stanovenie silového pôsobenia účinkov vetra na zvolený objekt. Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.
 • Meranie rýchlosti/prietoku tekutiny (v potrubí)
  Experimentálna téma zameraná na posúdenie vhodnosti rôznych spôsobov merania rýchlosti/prietoku tekutiny  pre zvolenú aplikáciu. Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.

 • Technické riešenia solárnych ohrevných systémov na Slovensku
  Predmetom práce je zdokumentovanie oblasti tepelnej solárnej energetiky na Slovensku z pohľadu rôznych technických riešení a miery ich využívania. (využitie kvapalinových solárnych systémov rôzneho usporiadania (samotiažne, s núteným obehom, drain back,…), s kolektormi rôznych koncepcií ploché/vákuové trubicové a pod.,  využitie fotovoltaických panelov pre pre účel ohrevu vody a podobne. Informácie bude študent získavať z publikovaných zdrojov a osloví firmy pokrývajúce tento trh.
 • Technické riešenia solárnych ohrevných systémov v južnej Európe
  Predmetom práce je zdokumentovanie oblasti tepelnej solárnej energetiky v južnej Európe z pohľadu rôznych technických riešení a miery ich využívania. (využitie kvapalinových solárnych systémov rôzneho usporiadania (samotiažne, s núteným obehom, drain back,…) , s kolektormi rôznych koncepcií ploché/vákuové trubicové a pod.,  využitie fotovoltaických panelov pre pre účel ohrevu vody a podobne. Informácie bude študent získavať z publikovaných zdrojov a osloví firmy pokrývajúce tento trh.
 • Technické riešenia solárnych ohrevných systémov v severnej Európe
  Predmetom práce je zdokumentovanie oblasti tepelnej solárnej energetiky v severnej Európe z pohľadu rôznych technických riešení a miery ich využívania. (využitie kvapalinových solárnych systémov rôzneho usporiadania (samotiažne, s núteným obehom, drain back,…) , s kolektormi rôznych koncepcií ploché/vákuové trubicové a pod.,  využitie fotovoltaických panelov pre pre účel ohrevu vody a podobne. Informácie bude študent získavať z publikovaných zdrojov a osloví firmy pokrývajúce tento trh.

prof. Ing. Peter Tauš, PhD.

 • Jednoduché FV aplikácie v areáli TUKE a ich potenciál
  Cieľom práce je navrhnúť využitie existujúcich i navrhnutých FV aplikácií v areáli TUKE a určiť celkový energetický, ekonomický a sociálny prínos.
 • Návrh chladiacich stropov na báze OZE v baníckom pavilóne.
  Cieľom práce je navrhnúť technické možnosti chladenia interiéru baníckeho pavilónu využívajúceho prvky OZE.
 • Možnosti klimatických adaptačných a mitigačných opatrení v areáli TUKE
  Cieľom práce je posúdiť areál TUKE z pohľadu jeho vplyvov na klimatické zmeny a posúdiť realizovateľnosť rôznych adaptačných a mitigačných opatrení. Študent posúdi vplyv budov, ich energetického hospodárstva a prevádzky z pohľadu faktorov ovplyvňujúcich klimatické zmeny. Do výsledného posúdenia bude uvažovaný aj celý areál TUKE ako celok. Opatrenia budú navrhované v súlade s dizajnom moderného kampusu pre moderných študentov.
 • Využitie agrovoltaiky na Slovensku
  Cieľom práce je popísať technické parametre dostupných agrovoltaických technológií, posúdiť možnosti ich využitia na Slovensku vrátane základného technicko ekonomického vyhodnotenia.
 • Možnosti výroby a využitia zeleného vodíka
  Cieľom práce je popísať technické parametre aktuálne dostupných technológií na výrobu zeleného vodíka, posúdiť možnosti jeho využitia na Slovensku s dôrazom na priemyselné využitie vrátane základného technicko ekonomického vyhodnotenia.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 • Model využiteľnosti vodných tokov a recipientov na zneškodňovanie využitých geotermálnych vôd
  Jedným zo základných obmedzení pri priamom využívaní geotermálnej energie je prítomnosť a dostatočná zneškodňovacia kapacita recipientov. Táto práca je zameraná na vytvorenie teoretického modelu zneškodňovania využitých geotermálnych vôd.
 • Tepelné čerpadlo ako primárny zdroj tepla pre vykurovanie a prípravy teplej vody v individuálnej bytovej výstavbe
  Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu.
 • Metodika určovania potenciálu geotermálnej energie na Slovensku
  Jedným z determinujúcich faktorov využitia geotermálnej energie v podmienkach Slovenskej republiky je jasné definovanie účelu, na aký sa geotermálna energia využíva, pri zohľadnení obmedzujúcich faktorov prírodného a technického charakteru. Práca je zameraná na určovanie tepelného a technického potenciálu, s dôrazom na zdroje a využiteľné množstvo, vo vzťahu k odberu tepla.
 • Technické a ekonomické aspekty využívania energie prostredia v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Využívanie energie prostredia je v súčasnosti značne limitované ekonomickými aspektmi, ktoré výrazne obmedzujú ich masívnejšie využívanie bez ekonomických nástrojov na ich podporu. Práca je zameraná na popis a definovanie ekonomických aspektov, ktoré umožnia výraznejšie rozšírenie technológií na využívanie energie prostredia vo vzťahu k technickým možnostiam súčasnosti.
 • Určovanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie pre vybranú lokalitu
  Základným cieľom práce je určenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na technickú dostupnosť rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej lokalite Slovenskej republiky. Dôraz je kladený na kombináciu využitia OZE tak, aby bol ich environmentálny vplyv minimálny a s ohľadom na technické aspekty využívania týchto zdrojov.

doc. Ing. Martin Beer, PhD.

 • Využitie veľkokapacitných akumulátorov tepla v solárnej technike
  Práca je zameraná na prehľad aktuálnych technologických trendov v procesoch zameraných na dlhodobú akumuláciu tepelnej energie a zhodnotenie ich aplikačného potenciálu v oblasti solárnej tepelnej techniky. Výpočtová časť práce je zameraná na návrh kombinácie veľkokapacitného tepelného zásobníka pre definovaný energetický klaster.
 • Posúdenie aplikačného potenciálu plug-in fotovoltických systémov pre bytové jednotky
  Práca je zameraná na analýzu možností využitia tzv. plug-in fotovoltických systémov v prostredí zabezpečenia elektrickej energie pre bytové jednotky. Študent sa v práci zameria na energetickú, technickú, ekonomickú a legislatívnu stránku inštalácie.
 • Návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný objekt.
  Študent/-ka na objekte reálnom, ku ktorému vie získať údaje o aktuálnej spotrebe, alebo na objekte fiktívnom, kde použije všeobecné údaje o spotrebe, navrhne technologickú sústavu na pokrytie energetických požiadaviek objektu na báze OZE, napr. solárny ohrevný systém, fotovoltický systém s alebo bez akumulácie, atď.

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.

 • Implementácia veterných zariadení do energetického mixu vo svete
  Prehľad využívania veterných zariadení vo svete,  faktory podporujúce/brániace ich implementácií do energetického mixu v jednotlivých krajinách, klasické aj menej bežné spôsoby ich využitia v domácnostiach, priemysle, nákupných/biznis centrách  a pod. Vývoj a technologický pokrok tejto technológie.
 • Netradičné využitie fotovoltaiky vo svete
  Prehľad využívania fotovoltaiky vo svete na tradičné a menej tradičné účely.
 • Vývoj technológie fotovoltaiky v rokoch 2012-2022
  Technologický pokrok v oblasti fotovoltaiky v posledných desiatich rokoch.
 • Vývoj technológie tepelných čerpadiel v rokoch 2012-2022
  Technologický pokrok v oblasti tepelných čerpadiel v posledných desiatich rokoch.
 • Spôsoby pochovávania a ich vplyv na životné prostredie
  Environmentálne dopady rôznych spôsobov pochovávania, stanovenie veľkosti ich vplyvu a možnosti ekologickejšieho pochovávania v súčasnosti.
 • Možnosti využitia vodíka na Slovensku
  Prehľad možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach na Slovensku v súčasnosti a možné prognózy do budúcnosti.