Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.

 • Geopolitika vs. suroviny (pridelená)
  Posúdenie vybraných aspektov geopolitiky vo väzbe na získavanie surovinovo-energetických zdrojov, ich spracovanie, dopravu, trh, a využitie v kontexte aktuálneho diania.
 • Elektromobilita – analýza (pridelená)
  Analýza vybraných energetických aspektov súvisiacich so stále masívnejším zavádzaním elektromobilov v osobnej doprave.
 • Dendromasa – bilancia (pridelená)
  Analýza využívania drevnej hmoty z pohľadu časového a úloha drevnej hmoty v kolobehu CO2.

doc. Ing. Ján Koščo, PhD.

 • Návrh projektu využitia plynového tepelného čerpadla
  S využívaním plynových tepelných čerpadiel máme len málo skúseností, takže cieľom tejto bakalárskej práce by malo byť získanie dostatočného množstva relevantných údajov o využívaní tohto typu tepelných čerpadiel a návrh na využitie tohto zdroja vo vybranom objekte.
 • Inventarizácia malých vodných elektrární na Slovensku
  Cieľom tejto bakalárskej práce by malo byť zosumarizovanie počtu malých vodných elektrární na Slovensku s poukázaním na ich výkon, typy turbín a legislatívu, podľa ktorej sú realizované stavby MVE, vrátane poukázania na existujúce prekážky v ďalšom rozvoji.
 • Polymetalické konkrécie (pridelená)
  Vplyv ťažby a spracovania polymetalických konkrécií na životné prostredie

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 • Model využiteľnosti vodných tokov a recipientov na zneškodňovanie využitých geotermálnych vôd
  Jedným zo základných obmedzení pri priamom využívaní geotermálnej energie je prítomnosť a dostatočná zneškodňovacia kapacita recipientov. Táto práca je zameraná na vytvorenie teoretického modelu zneškodňovania využitých geotermálnych vôd.
 • Tepelné čerpadlo ako primárny zdroj tepla pre vykurovanie a prípravy teplej vody v individuálnej bytovej výstavbe
  Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu.
 • Metodika určovania potenciálu geotermálnej energie na Slovensku
  Jedným z determinujúcich faktorov využitia geotermálnej energie v podmienkach Slovenskej republiky je jasné definovanie účelu, na aký sa geotermálna energia využíva, pri zohľadnení obmedzujúcich faktorov prírodného a technického charakteru. Práca je zameraná na určovanie tepelného a technického potenciálu, s dôrazom na zdroje a využiteľné množstvo, vo vzťahu k odberu tepla.
 • Technické a ekonomické aspekty využívania energie prostredia v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Využívanie energie prostredia je v súčasnosti značne limitované ekonomickými aspektmi, ktoré výrazne obmedzujú ich masívnejšie využívanie bez ekonomických nástrojov na ich podporu. Práca je zameraná na popis a definovanie ekonomických aspektov, ktoré umožnia výraznejšie rozšírenie technológií na využívanie energie prostredia vo vzťahu k technickým možnostiam súčasnosti.
 • Určovanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie pre vybranú lokalitu
  Základným cieľom práce je určenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na technickú dostupnosť rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej lokalite Slovenskej republiky. Dôraz je kladený na kombináciu využitia OZE tak, aby bol ich environmentálny vplyv minimálny a s ohľadom na technické aspekty využívania týchto zdrojov.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 • Jednoduché FV aplikácie v areáli TUKE a ich potenciál
  Cieľom práce je navrhnúť využitie existujúcich i navrhnutých FV aplikácií v areáli TUKE a určiť celkový energetický, ekonomický a sociálny prínos.
 • Návrh chladiacich stropov na báze OZE v baníckom pavilóne.
  Cieľom práce je navrhnúť technické možnosti chladenia interiéru baníckeho pavilónu využívajúce prvky OZE.
 • Návrh klimatických adaptačných a mitigačných opatrení v areáli TUKE
  V rámci práce bude posúdený areál Technickej univerzity v Košiciach z pohľadu jeho vplyvu (budovy, spevnené a nespevnené plochy) na klimatické zmeny. Cieľom práce bude navrhnúť opatrenia na zmiernenie a predchádzanie dôsledkom zistených vplyvov na zmenu klímy. Opatrenia budú navrhované v súlade s dizajnom moderného kampusu pre moderných študentov.
 • Optimalizácia prevádzky MVE (pridelená)
  Téma je zameraná na návrh smart systému optimalizujúceho prevádzku malých vodných elektrární podľa požadovaných vstupov a prevádzkových podmienok.

Ing. Martin Beer, PhD.

 • Využitie solárnej energie pre ohrev malého bazénu
  Práca je zameraná na výpočet pokrytia energetických požiadaviek bazénu s využitím solárnej energie. Pri práci bude využitý výpočtový aparát, ktorý bol prezentovaný v rámci cvičení z predmetu AZE. Návrh sa môže týkať reálneho objektu ale aj fiktívneho objektu.
 • Energetické a materiálové aspekty vybraných produktov
  Práca je zameraná na tvorbu informačno-popularizačného výstupu vo forme internetovej podstránky oddelenia OZE (ooze.fberg.tuke.sk), ktorá prinesie základné údaje o energetickej a materiálovej náročnosti vybraných produktov dennej potreby s cieľom upriamiť pozornosť na ekologické aspekty ich využívania, ktoré nemusia byť na prvý pohľad bežnému konzumentovi jasné.
 • Využitie nízkopotenciálnych zdrojov vodnej energie
  Rešeršný typ bakalárskej práce, v ktorej študent spracuje prehľad najnovších technológií vodných motorov používaných pri vodných tokoch s veľmi nízkym potenciálom (kombinácia prietok a spád) a vykoná základný návrh elektrárne s daným vodným motorom.
 • Návrh FV systému pre produkciu tepla (obsadená)

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.

 • Prejavy klimatických zmien v minulosti a súčasnosti
  Vývoj klimatických zmien na našej planéte, dôkazy o zmene stavu klímy  a predpokladaný ďalší vývoj, vplyv antropogénnej činnosti na klímu.
 • Implementácia tepelných čerpadiel do energetického mixu vo svete
  Prehľad využívania tepelných čerpadiel vo svete,  faktory podporujúce/brániace ich implementácií do energetického mixu v jednotlivých krajinách, klasické aj menej bežné spôsoby ich využitia v domácnostiach, priemysle, nákupných/biznis centrách, skleníky etc.
 • Implementácia fotovoltaiky do energetického mixu vo svete (pridelená)
  Prehľad využívania fotovoltaiky vo svete,  faktory podporujúce/brániace ich implementácií do energetického mixu v jednotlivých krajinách, klasické aj menej bežné spôsoby ich využitia v domácnostiach, priemysle, nákupných/biznis centrách  a pod. Vývoj a technologický pokrok tejto technológie.
 • Implementácia veterných zariadení do energetického mixu vo svete
  Prehľad využívania veterných zariadení vo svete,  faktory podporujúce/brániace ich implementácií do energetického mixu v jednotlivých krajinách, klasické aj menej bežné spôsoby ich využitia v domácnostiach, priemysle, nákupných/biznis centrách  a pod. Vývoj a technologický pokrok tejto technológie.