Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte pedagógovi zodpovednému za predmet Semestrálny projekt.

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

1. Posúdenie vhodnosti územia pre inštaláciu veterného zariadenia
Téma je zameraná na konkrétne posúdenie vybranej lokality  pre inštaláciu veterného zariadenia
2. Aplikácia počítačových metód pre využitie AZE/OZE
Téma rešeršného charakteru, zameraná na popísanie a aplikačný prehľad využitia počítačového  modelovania.
3. Modelovanie šírenia hluku (z veterného zariadenia)
Hluková (akustická) štúdia je súčasťou povoľovacieho procesu pre veterné zariadenia. Študent prakticky zrealizuje posúdenie vybraného veterného zdroja vo zvolenej lokalite.
4. Meranie vibrácií pôsobením vetra
Experimentálna téma zameraná na stanovenie silového pôsobenia účinkov vetra na zvolený objekt. Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.
5. Meranie rýchlosti/prietoku tekutiny (v potrubí)
Experimentálna téma zameraná na posúdenie vhodnosti rôznych spôsobov merania rýchlosti/prietoku tekutiny  pre zvolenú aplikáciu. Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.

6. Zdokumentovanie stavu poznania v oblasti technológií OZE v SR
7. Zdokumentovanie stavu poznania v oblasti technológií OZE v EU
8. Zdokumentovanie stavu poznania v oblasti technológií OZE vo svete

prof. Ing. Peter Tauš, PhD.

9. Jednoduché FV aplikácie v areáli TUKE a ich potenciál (priradená)
Cieľom práce je navrhnúť využitie existujúcich i navrhnutých FV aplikácií v areáli TUKE a určiť celkový energetický, ekonomický a sociálny prínos.
10. Návrh chladiacich stropov v bytových domoch
Cieľom práce je navrhnúť technické možnosti chladenia bytových domov a technológiu využitia/marenia odvedeného tepla.
11. Možnosti klimatických adaptačných a mitigačných opatrení v areáli TUKE
Cieľom práce je posúdiť areál TUKE z pohľadu jeho vplyvov na klimatické zmeny a posúdiť realizovateľnosť rôznych adaptačných a mitigačných opatrení. Študent posúdi vplyv budov, ich energetického hospodárstva a prevádzky z pohľadu faktorov ovplyvňujúcich klimatické zmeny. Do výsledného posúdenia bude uvažovaný aj celý areál TUKE ako celok. Opatrenia budú navrhované v súlade s dizajnom moderného kampusu pre moderných študentov.
12. Možnosti FV systémov integrovaných do budov (BIPV) na SlovenskuCieľom práce je analyzovať existujúce systémy BIPV vo svete a navrhnúť spôsoby a možnosti ich aplikácie na vybrané budovy na Slovensku.
13. Využitie agrovoltaiky na Slovensku
Cieľom práce je popísať technické parametre dostupných agrovoltaických technológií, posúdiť možnosti ich využitia na Slovensku vrátane základného technicko ekonomického vyhodnotenia.
14. Možnosti výroby a využitia zeleného vodíka
Cieľom práce je popísať technické parametre aktuálne dostupných technológií na výrobu zeleného vodíka, posúdiť možnosti jeho využitia na Slovensku s dôrazom na priemyselné využitie vrátane základného technicko ekonomického vyhodnotenia.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

15. Model využiteľnosti vodných tokov a recipientov na zneškodňovanie využitých geotermálnych vôd
Jedným zo základných obmedzení pri priamom využívaní geotermálnej energie je prítomnosť a dostatočná zneškodňovacia kapacita recipientov. Táto práca je zameraná na vytvorenie teoretického modelu zneškodňovania využitých geotermálnych vôd.

16. Tepelné čerpadlo ako primárny zdroj tepla pre vykurovanie a prípravy teplej vody v individuálnej bytovej výstavbe
Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu.

17. Metodika určovania potenciálu geotermálnej energie na Slovensku
Jedným z determinujúcich faktorov využitia geotermálnej energie v podmienkach Slovenskej republiky je jasné definovanie účelu, na aký sa geotermálna energia využíva, pri zohľadnení obmedzujúcich faktorov prírodného a technického charakteru. Práca je zameraná na určovanie tepelného a technického potenciálu, s dôrazom na zdroje a využiteľné množstvo, vo vzťahu k odberu tepla.

18. Technické a ekonomické aspekty využívania energie prostredia v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
Využívanie energie prostredia je v súčasnosti značne limitované ekonomickými aspektmi, ktoré výrazne obmedzujú ich masívnejšie využívanie bez ekonomických nástrojov na ich podporu. Práca je zameraná na popis a definovanie ekonomických aspektov, ktoré umožnia výraznejšie rozšírenie technológií na využívanie energie prostredia vo vzťahu k technickým možnostiam súčasnosti.

19. Určovanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie pre vybranú lokalitu
Základným cieľom práce je určenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na technickú dostupnosť rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej lokalite Slovenskej republiky. Dôraz je kladený na kombináciu využitia OZE tak, aby bol ich environmentálny vplyv minimálny a s ohľadom na technické aspekty využívania týchto zdrojov.

doc. Ing. Martin Beer, PhD.

20. Návrh energetického systému na báze OZE pre vybraný objekt
21. Návrh energetického systému na báze OZE pre objekt občianskej vybavenosti
22. Rast inštalovaného výkonu OZE v kontexte aktualizácie NECP Slovenskej republiky
23. Energetická náročnosť neesenciálnych zariadení a ich vplyv na celkovú spotrebu energie jednotlivca

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.

24. Znižovanie uhlíkovej stopy v motošporte
25. Klimatické zmeny a ich vplyv na predpovedanie počasia
26. Košice ako zelené mesto Európy
27. Sociálne siete a ich dopad na environmentálne vzdelávanie spoločnosti
28. Využite umelej inteligencie v oblasti ochrany životného prostredia
29. Finančná náročnosť premeny domácnosti na nízkoenergetickú
30. Uhlíková stopa pochovávania