Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!
Témy sa zobrazia po otvorení aktuality.

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.

 • Energetické aspekty alternatívnych pohonov (pridelená)
  Analýza energetickej stránky alternatívnych pohonov v automobilovom priemysle.
 • Návrh solárneho ohrevného systému
  Návrh solárneho ohrevného systému so solárnymi kolektormi alebo PV pre vhodný objekt a charakter jeho využívania + energetická bilancia.
 • Návrh solárneho kombinovaného systému
  Návrh solárneho systému s úlohou produkovať teplo a elektrinu pre zásobovanie vybraného objektu podľa zadaných požiadaviek.
 • Biomasa – bilancia
  Energetická a materiálová bilancia poľnohospodárskej biomasy v kontexte súčasných spôsobov hospodárenia a obrábania poľnohospodárskej pôdy.
 • Návrh alternatívneho zdroja energie
  Návrh zdroja energie pre vopred zadaný účel s využitím rôznych zdrojov a technológií. Výber a analýza rôznych alternatív z rôznych pohľadov.

doc. Ing. Ján Koščo, PhD. 

 • Efektívne využitie solárnej energie v kombinácii s tepelným čerpadlom
  Cieľom tejto diplomovej práce by malo byť posúdenie a návrh možností súčinnosti vybraného tepelného čerpadla so solárnymi zariadeniami vrátane konkrétneho návrhu vo vybranom objekte.
 • Tepelné bilancie s využitím tepelných čerpadiel s poukázaním na metódu hodinového kroku
  Kľúčovým cieľom diplomovej práce je poukázať na význam hodinovej metódy podľa normy EN ISO 52016-1, ktorá svojím hodinovým časovým krokom vypočíta presnejšie hodnoty – tie pri využití tepelných čerpadiel posúvajú budovu do vyššej energetickej kategórie. Hlavným cieľom práce, je využiť a preukázať význam novej hodinovej metódy (norma EN ISO 52016-1) v porovnaní s bežne používanou mesačnou metódou.
 • Geotermálne vody, stav a možnosti využitia na Slovensku
  V poslednom desaťročí bolo realizovaných niekoľko termálnych zdrojov, o ktorých je len veľmi málo údajov a zároveň nie je spracovaný žiadny materiál, ktorý by vyhodnotil, ako sú využívané všetky geotermálne zdroje na Slovensku. Cieľom diplomovej práce má byť vyhľadať potrebné údaje a zhodnotiť využívanie týchto zdrojov, resp. navrhnúť spôsob využívania.

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 • Energetická a ekonomická efektívnosť využívania vybraných druhov OZE
  Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša otázku jej efektivity vo vzťahu k prevádzkovým a investičným nákladom, zároveň nastoľuje otázku pripravenosti odberných miest a ich požiadaviek na výstupnú teplotu. Práca je zameraná na určenie podmienok, pri ktorých je možné kombinovať obnoviteľné zdroje energie tak, aby bola vytvorená bilančne vyvážená sústava zdroj-spotreba.
 • Nástroje hodnotenia geofaktorov životného prostredia pri využívaní geotermálnej energie
  Pri využívaní geotermálnej energie zohráva nezanedbateľnú úlohu hodnotenie geofaktorov životného prostredia, vzhľadom na viazanosť geotermálnych zdrojov na horninové prostredie. Cieľom práce je analýza a tvorba nástroja, ktorý pomôže hodnoteniu jednotlivých geofaktorov tak, aby boli zohľadnené tak technické, environmentálne ako aj ekonomické faktory životného prostredia vo vzťahu k využívaniu geotermálnej energie.
 • Kombinovaný systém využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome
  Cieľom práce je technický návrh systému kombinovaného využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome so zohľadnením špecifických požiadaviek obyvateľov s ohľadom na tepelnú pohodu a energetickú efektívnosť využívania OZE so zohľadnením časového faktora.
 • Tepelné čerpadlo ako priamy zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu. Dôraz je kladený na špecifické technické riešenie podporené prípadovými štúdiami na konkrétnych stavených objektoch.
 • Možnosti využitia prenosných solárnych zariadení v podmienkach Slovenskej republiky
  Cieľom práce je technický návrh prenosného solárneho zariadenia využiteľného ako dočasný zdroj energie (tepelnej, resp elektrickej) pre potreby oblastí s obmedzeným zásobovaním teplom alebo elektrickou energiou. Súčasťou technického riešenia, okrem posúdenia energetickej efektívnosti, je aj návrh uskladnenia a dopravy daného zariadenia (resp. sústavy zariadení).
 • Energetická a ekonomická efektívnosť využívania tepelného čerpadla na vykurovanie a prípravu teplej vody
  Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu. Dôraz je kladený na špecifické technické riešenie podporené prípadovými štúdiami na konkrétnych stavebných objektoch a posúdenie ich ekonomickej efektívnosti z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.
 • Multikriteriálna analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov nastoľuje otázku optimalizácie ich pomeru a využívania jednotlivých zdrojov vo vzťahu k ročnej a dennej dobe ich využívania. Úlohou je definovanie metódy využívania vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ich pomer a kvalitu zdrojov.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 • Model optimalizácie využiteľnosti kombinovaných zdrojov OZE
  Cieľom práce je vytvoriť model optimalizácie využitia OZE vo vybranej kombinácii vo vzťahu k spotrebnému profilu objektu.
 • Aplikácia na vytvorenie spotrebného profilu objektu pre návrh FV zariadenia
  Cieľom práce je vytvorenie modelu/aplikácie na jednoduchú tvorbu spotrebného profilu rodinného domu/bytu pre návrh FV zariadenia. Študent navrhne aplikáciu (napríklad v exceli), do ktorej záujemca zadá údaje o spotrebičoch v danej domácnosti, o ich časovom využití a výsledkom bude podrobný spotrebný profil použiteľný pre návrh FV zariadenia s dôrazom na energetickú ale i ekonomickú efektívnosť.
 • Návrh FV zariadenia pre rodinný dom Lemešany (pridelená)
  Cieľom práce je návrh FV zariadenia pre vybraný rodinný dom tak, aby sa minimalizovali prebytky FV výroby elektriny.
 • Výpočtový model tieniacich prvkov podľa princípu Sokratovho domu
  Cieľom práce bude návrh výpočtového modelu/aplikácie pre návrh tieniacich prvkov budov. Študent vytvorí výpočtový model zohľadňujúci časovú trajektóriu pohybu Slnka, lokalizáciu objektu, jeho parametrov a požiadavky správcu budovy. Výsledkom bude grafické znázornenie geometrických parametrov tieniaceho prvku (predĺženej strechy, pergoly, striešky a pod.) k zadaným parametrom budovy (výška steny, požadovaná hĺbka tienenia a pod.)

Ing. Martin Beer, PhD.

 • Návrh off-grid energetického systému na báze OZE (pridelená)
 • Možnosti využitia OZE pri pokrytí energetických potrieb v cyklistickej doprave
  Rozmach elektrických bicyklov prináša potrebu možnosti ich nabíjania aj na miestach, ktoré nie sú v priamom dosahu elektrizačnej siete. Práve na týchto miestach by bolo možné inštalovať nabíjacie stanice na báze OZE pre tieto zariadenia. Druhou možnosťou riešenia práce je analýza energetických potrieb v cyklistickej doprave v segmente bežných bicyklov, ktoré využívajú elektrickú energiu pre systémy nie určené na pohon bicykla (osvetlenie, bezpečnosť, zmena prevodov). Tieto energetické potreby sú v súčasnosti najčastejšie riešené akumulátormi, ktoré je však potrebné pravidelne nabíjať, čo môže byť problematické v rôznych situáciách. Študent by popísal tieto systémy a navrhol možnosti pokrytia ich spotreby elektrickej energie.
 • Mapovanie tepelno-technických parametrov heterogénnych systémov tepelných akumulátorov na báze látok so skupenskou zmenou s využitím CFD nástrojov
  Práca sa zaoberá zostavením 3D modelu tepelného výmenníka, ktorý využíva kombináciu poréznej matrice kovovej peny a PCM látky a jeho ďalšieho skúmania CFD nástrojmi z pohľadu časovej zmeny vlastnosti PCM látky so zmenou teploty matrice kovovej peny.

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.

 • Vplyv zelene a rastlinstva na teplotu v objekte/modeli
  Experiment s dvoma objektmi/modelmi, jeden bez zelene, druhý so zeleňou, pozorovanie teploty v nich.
 • Možnosti využitia tepelných čerpadiel so zemnými sondami na území Slovenska
  Analýza územia SR z pohľadu vhodnosti využívania tepelných čerpadiel so zemnými sondami.
 • Návrh nízkoenergetického laboratória  pre FBERG na účely  zážitkovej výučby
  Navrhnutie nízkoenergetického  priestoru  pre FBERG vhodného na  výučbu vo vonkajších podmienkach.