Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte pedagógovi zodpovednému za predmet Semestrálny projekt.

 

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

 • Meranie (Štúdium) parametrov krídla (rotora veterného zariadenia)
  Pomocou realizácie meraní na modeli úseku krídla sa určia parametre vstupujúce do aerodynamického návrhu. Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.
 • Vplyv turbulátorov (vírových generátorov) na aerodynamiku obtekania telesa (strechy, krídla)
  Pomocou experimentov sa posúdi vplyv turbulátorov na aerodynamiku obtekania telesa. Vírové generátory alebo turbulátory sú zariadenia, ktorými sa ovplyvní medzná vrstva na krídle a tým zvýši maximálny súčiniteľ vztlaku. Jedná sa o konštrukčne jednoduché zariadenia umiestnené na hornej strane profilu v danej v vzdialenosti od nábehovej hrany, v rade vedľa seba na určitom rozpätí krídla. Ich funkčný princíp spočíva v narúšaní prúdu medznej vrstvy tvorbou vírov, čo spôsobuje privedenie energie z prúdu vzdialenejšieho od profile.
 • Modelovanie pohybu pevnej a tekutej fázy v tekutine
  Využitím počítačového modelovania (CFD) sa bude modelovať pohyb pevnej a tekutej fázy v tekutine (napr. unášanie popolovín pri spaľovaní biomasy). Téma je prispôsobiteľná záujmu uchádzača.
 • Návrh rotora veterného zariadenia
  Cieľom je vytvoriť konkrétny návrh rotora veterného zariadenia pre stanovené požiadavky a zároveň experimentálna/CFD verifikácia návrhu
 • Určenie presnosti modelu turbulencie pre vybranú aplikáciu OZE/AZE
  Budú sa realizovať CFD výpočty pre vybranú oblasť OZE/AZE použítím rôznych modelov. Výsledok sa porovná s experimntálnymi údajmi a získa sa tak najvhodnejší model pre určenú aplikáciu OZE/AZE.

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.

 • Návrh solárneho ohrevného systému optimalizovaného pre severnú Európu
  Návrh solárneho ohrevného systému so solárnymi kolektormi alebo PV pre vhodný objekt a charakter jeho využívania v podmienkach severnej Európy + energetická bilancia.
 • Návrh solárneho ohrevného systému optimalizovaného pre južnú Európu
  Návrh solárneho ohrevného systému so solárnymi kolektormi alebo PV pre vhodný objekt a charakter jeho využívania v podmienkach južnej Európy + energetická bilancia.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 • Model optimalizácie využiteľnosti kombinovaných zdrojov OZE
  Cieľom práce je vytvoriť model optimalizácie využitia OZE vo vybranej kombinácii vo vzťahu k spotrebnému profilu objektu.
 • Webová aplikácia na vytvorenie spotrebného profilu objektu pre návrh FV zariadenia
  Cieľom práce je vytvorenie modelu/aplikácie na jednoduchú tvorbu spotrebného profilu rodinného domu/bytu pre návrh FV zariadenia. Študent navrhne aplikáciu (napríklad v exceli), do ktorej záujemca zadá údaje o spotrebičoch v danej domácnosti, o ich časovom využití a výsledkom bude podrobný spotrebný profil použiteľný pre návrh FV zariadenia s dôrazom na energetickú ale i ekonomickú efektívnosť.
 • Návrh solárneho variča pre turistické altánky
  Cieľom práce bude posúdenie možností využitia slnečnej energie na prípravu pokrmov a návrh technického riešenia vrátane projektovej dokumentácie. V prípade priaznivých podmienok bude vytvorený aj funkčný prototyp zariadenia. Cieľom je navrhnúť riešenie, ktoré bude spĺňať podmienky bezpečnosti prevádzky a antivandalského prevedenia. V rámci práce budú posudzované možnosti zariadení využívajúcich slnečnú tepelnú i elektrickú energiu.
 • Technicko ekonomické posúdenie dodávok bioplynu do priemyselného procesu
  Cieľom práce je posúdenie možností využitia bioplynu v priemyselnej prevádzke. Študent posúdi spotrebný profil konkrétneho alebo modelového podniku, navrhne a posúdi variantné riešenia výroby a dodávky bioplynu. Výsledkom práce bude technicko ekonomické vyhodnotenie možnosti náhrady zemného plynu v podniku bioplynom v podobe feasibility study.
 • Energetická bilancia zeleného vodíka
  Cieľom práce je posúdenie výroby, uskladnenia a distribúcie zeleného vodíka v podobe energetickej bilancie. Výsledkom práce bude porovnanie energetických bilancií rôznych energonosičov so zeleným vodíkom v konkrétnych alebo modelových procesoch.
 • Návrh agrovoltaického systému pre poľnohospodársku farmu
  Cieľom práce je návrh agrovoltaikcého systému pre konkrétny alebo modelový agropodnik. Na základe spotrebného profilu budú navrhnuté varianty agrovoltaického systému s technicko ekonomickým vyhodnotením. Súčasťou posudzovania bude aj vplyv agrovoltaického systému na svetelné podmienky pestovania plodín.
 • Model výpočtu potenciálu budov pre využitie FV systémov
  Cieľom práce je návrh výpočtového modelu umožňujúceho stanoviť potenciál plôch budov (strechy, fasády, otvorové konštrukcie) pre výrobu elektriny fotovoltaickými systémami. Na základe dostupných údajov bude navrhnutý výpočtový model pre rôzne komerčne dostupné FV technológie. Súčasťou modelu bude odhad celkových a jednotkových nákladov na FV systém.
 • Využitie konopy siatej (Cannabis sativa L.) na energetické účely v podmienkach Slovenska (priradená)
  Cieľom práce je posúdenie možností pestovania a využitia konopy siatej v podmienkach Slovenska s primárnym zámerom energetického využitia. Študent uvedie vlastnosti konopy siatej využiteľné v rôznych oblastiach tak, aby teoretická časť práce poskytovala dostatočný odborný základ pre návrh udržateľného cyklu pestovania a využívania konopy siatej. Cyklus bude zameraný na maximalizáciu energetického využitia plodiny a minimalizáciu odpadu a “neprodukčných” procesov. V práci bude posúdený celý cyklus pestovania a zužitkovania rastliny z pohľadu nákladov na pestovanie (pôdnych, energetických, časových, investičných, personálnych,…), na spracovanie a využívanie všetkých častí rastliny. Súčasťou práce bude návrh biznis modelu ako malej rodinnej farmy.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

 • Energetická a ekonomická efektívnosť využívania vybraných druhov OZE
  Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša otázku jej efektivity vo vzťahu k prevádzkovým a investičným nákladom, zároveň nastoľuje otázku pripravenosti odberných miest a ich požiadaviek na výstupnú teplotu. Práca je zameraná na určenie podmienok, pri ktorých je možné kombinovať obnoviteľné zdroje energie tak, aby bola vytvorená bilančne vyvážená sústava zdroj-spotreba.
 • Nástroje hodnotenia geofaktorov životného prostredia pri využívaní geotermálnej energie
  Pri využívaní geotermálnej energie zohráva nezanedbateľnú úlohu hodnotenie geofaktorov životného prostredia, vzhľadom na viazanosť geotermálnych zdrojov na horninové prostredie. Cieľom práce je analáza a tvorba nástroja, ktorý pomôýe hodnoteniu jednotlivých geofaktorov tak, aby boli zohľadnené tak technické, environmentálne ako aj ekonomické faktory životného prostredia vo vzťahu k využívaniu geotermálnej energie.
 • Kombinovaný systém využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome
  Cieľom práce je technický návrh systému kombinovaného využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome so zohľadnením špecifických požiadaviek obyvateľov s ohľadom na tepelnú pohodu a energetickú efektívnosť využívania OZE so zohľadnením časového faktora.
 • Tepelné čerpadlo ako priamy zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Základným cieľom práce je technický návrh tepelného čerpadla ako primárneho zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody determinovaného typom a lokalitou individuálnej bytovej výstavby, vrátane určenia potrebného množstva tepla v závislosti na požiadavkách obyvateľov a ich požiadaviek na tepelnú pohodu objektu. Dôraz je kladený na špecifické technické riešenie podporené prípadovými štúdiami na konkrétnych stavebných objektoch.
 • Možnosti využitia prenosných solárnych zariadení v podmienkach Slovenskej republiky
  Cieľom práce je technický návrh prenosného solárneho zariadenia využiteľného ako dočasný zdroj energie (tepelnej, resp elektrickej) pre potreby oblastí s obmedzeným zásobovaním teplom alebo elektrickou energiou. Súčasťou technického riešenia, okrem posúdenia energetickej efektívnosti, je aj návrh uskladnenia a dopravy daného zariadenia (resp. sústavy zariadení).
 • Multikriteriálna analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach individuálnej bytovej výstavby
  Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov nastoľuje otázku optimalizácie ich pomeru a využívania jednotlivých zdrojov vo vzťahu k ročnej a dennej dobe ich využívania. Úlohou je definovanie metódy využívania vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ich pomer a kvalitu zdrojov.

Ing. Martin Beer, PhD.

 • Využitie gyroidnej tepelne vodivej štruktúry v tepelnej technike
 • Transformácia banských diel na gravitačné úložiska energie

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.

 • Vplyv zelene a rastlinstva na teplotu v objekte/modeli
  Experiment s dvoma objektmi/modelmi, jeden bez zelene, druhý so zeleňou, pozorovanie teploty v nich.
 • Návrh nízkoenergetického laboratória  pre FBERG na účely  zážitkovej výučby
  Navrhnutie nízkoenergetického  priestoru  pre FBERG vhodného na  výučbu vo vonkajších podmienkach.
 • Návrh relaxačnej zóny v areáli TUKE so zameraním sa na podporu environmentálneho správania sa
  Navrhnutie relaxačnej zóny v areáli univerzity s možnosťou vzdelávania študentov univerzity ale aj iných návštevníkov o krokoch ktorými každý môže prispieť k “lepšej planéte” a obnoviteľných zdrojoch energie.
 • Návrh relaxačnej zóny na ľubovoľnom mieste so zameraním sa na podporu environmentálneho správania sa
  Navrhnutie relaxačnej zóny na študentom/tkou vybranom mieste s možnosťou vzdelávania návštevníkov o krokoch ktorými každý môže prispieť k “lepšej planéte” a obnoviteľných zdrojoch energie.
 • Zelená knižnica
  Návrh knižnice s prvkami zelených budov – zelená strecha, zelené steny, fotovolatika a pod.
 • Lithium – ionové batérie a ich miesto v nízkouhlíkovej budúcnosti.
  Prehľad vývoja Lion batérií a ich využitie v rôznych oblastiach zameraných na zníženie produkcie emisií.