Výber témy po konzultáciách s vedúcim práce nahlasujte doc. Taušovi!!!
Témy sa zobrazia po otvorení aktuality.


doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
1.

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
1.

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
1.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
1. Odpad ako alternatívna energetická surovina – potenciál a možnosti SR – Cieľom práce je zozbierať a usporiadať dáta o produkcii odpadu, o jeho spôsoboch likvidácie na Slovensku a o množstve existujúceho odpadu na skládkach SR. Dáta budú analzyované z hľadiska možností energetického zužitkovania existujúceho i produkovaného odpadu v súlade s trvalo udržateľným rozvojom krajiny.
2. Jednoduché FV aplikácie v areáli TUKE a ich potenciál – Cieľom práce je navrhnúť využitie existujúcich i navrhnutých FV aplikácií v areáli TUKE a určiť celkový energetický, ekonomický a sociálny prínos.
3. Návrh tieniacich fotovoltaických prvkov na budove baníckeho pavilónu – Cieľom práce je navrhnúť tieniace prvky na okná baníckeho pavilónu v súlade s prvkami pasívnej architektúry a technológiami FV.
4. Návrh chladiacich stropov na báze OZE v baníckom pavilóne – Cieľom práce je navrhnúť technické možnosti chladenia interiéru baníckeho pavilónu využívajúce prvky OZE.

Ing. Martin Beer, PhD.
1. Využitie solárnej energie pre ohrev malého bazénu
– Práca je zameraná na zostavenie výpočtového modelu pokrytia energetických požiadaviek bazénu s využitím solárnej energie.
2. Hodnotenie energetických a materiálových aspektov vybraných produktov dennej potreby – Práca je zameraná na tvorbu informačno-popularizačného výstupu vo forme internetovej podstránky oddelenia OZE (ooze.fberg.tuke.sk), ktorá prinesie základné údaje o energetickej a materiálovej náročnosti vybraných produktov dennej potreby s cieľom upriamiť pozornosť na ekologické aspekty ich využívania, ktoré nemusia byť na prvý pohľad bežnému konzumentovi jasné.

Ing. Ján Koščo, PhD.
1.
Ocenenie ložiska polymetalických konkrécií v spoločnosti INTEROCEANMETAL
2. Návrh využitia tepelného čerpadla pre zvolený objekt
3. História využívania vodnej energie na Slovensku