Milý študenti a študentky,

ŠVK 2022 bude organizovaná prezenčnou (online) formou v závislosti od ďalšej epidemiologickej situácie na Slovensku a následne v Čechách. Fakultné kolo ŠVK 2022 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2021/2022 v sekciách:
– Sekcia S1 Vedy o Zemi – (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus),
– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky – (ÚRaIVP, ÚLaD),
– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie  – (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).

Sekcie sú prispôsobené ku schválenému projektu „Student Scientific Professional Activities“ (SSPA), ktorý je v realizácii na HGF VŠB TU v Ostrave s medzinárodnou účasťou, kde je podmienkou rokovací jazyk (vrátane prezentovania) anglický a miesto konania Ostrava.

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácii s vedúcim záverečnej práce najmä u končiacich študentov. Termín konania fakultného kola ŠVK je stanovený na 03.05.2022 (utorok). Začiatok a miestnosti konania ŠVK 2022 sa spresnia dodatočne.

Študenti po dohode so svojim vedúcim seminárnej, bakalárskej, resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou v anglickom jazyku (EN prihláška s GDPR je dostupná na webe FBERG) svoju účasť zaslaním na e-mail poverenej osobe v príslušnej sekcii (……………….@tuke.sk) do 19.04.2022 (utorok). Práce v anglickom jazyku v tlačenej (digitálnej) forme s náležitosťami záverečnej práce (EN šablóna je taktiež dostupná na webe FBERG) je potrebné odovzdať na sekretariát príslušného ústavu (zaslať e-mailom poverenej osobe podľa príslušnej sekcie) do 26.04.2022 (utorok).

Študentská práca sa predkladá v tlačenej (digitálnej) forme v anglickom jazyku, v rozsahu max. 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu. Pripravené prezentácie v PowerPointe v anglickom jazyku sa nahrajú do PC počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK v jednotlivých sekciách podľa harmonogramu, buď prezenčne alebo online s podporou platformy MS Teams/Webex, vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19. Obhajoba práce vo fakultnom kole ŠVK 2022 je možná v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Komisie v jednotlivých sekciách budú hodnotiť:
– písomnú formu práce v EN,
– prezentáciu v PowerPointe v EN,
– prednes práce v SK alebo EN,
– originalitu práce,
– schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Na základe rozhodnutia vedenia FBERG bude odmeňovanie prác v jednotlivých sekciách nasledovné:

1. miesto          150 €
2. miesto          100 €
3. miesto            50 €

Z každej sekcie postupujú študenti podľa kľúča v prílohe do medzinárodného kola ŠVK – SSPA 2022, ktoré sa bude konať na HGF VŠB TU v Ostrave dňa 10.05.2022 (utorok), za účasti zástupcov z FBERG TU v Košiciach, buď prezenčne alebo online s podporou platformy MyOwnConference, vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19.

Dovoľujem si Vás zároveň požiadať o informovanosť študentov jednotlivých ústavov o ŠVK 2022. Oznam pre študentov o konaní ŠVK 2022 vrátane prihlášky so súhlasom GDPR a šablóny práce je resp. bude zverejnený na fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/studium/studentska-vedecka-konferencia.

Kontaktné osoby:
– Sekcia S1 Vedy o Zemi – doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.
– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky – doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.
– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín,… – doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.