Vznik Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie

V nadväznosti na nový „Organizačný poriadok FBERG TU v Košiciach“, ktorý bol schválený dňa 13.03.2015 AS FBERG TU v Košiciach uznesením č. 29/2015 a v súlade s § 41 ods. 2 písm. a) „Štatútu FBERG TU v Košiciach“, ktorý bol schválený dňa 19.02.2015 AS FBERG uznesením č.2 4/2015 a AS TUKE dňa 02.03.2015 uznesením č. 10/2015, s účinnosťou od 15.03.2015 dekan Fakulty BERG zriadil Ústav zemských zdrojov, ktorého súčasťou sa stalo aj Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie.